ΑΣΕΠ: Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι για την 8Κ/2017

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

ΟΑΕΔ: Δέκα προγράμματα μέχρι το Φθινόπωρο με 38.869 θέσεις εργασίας

Την υλοποίηση δέκα προγραμμάτων μέχρι το Φθινόπωρο με στόχο τη δημιουργία 38.869 θέσεων εργασίας για ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, έχει σχεδιάσει ο Οργανισμός.

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Ένα άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Συνέλευση του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Ε̟πιστηµών της ∆ιοίκησης του Πανε̟πιστηµίου Αιγαίου, στην υπαριθµ. 17/21.06.2017 συνεδρίασή της, α̟ποφάσισε τη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ̟πρόσληψη ακαδηµαϊκών υποτρόφων, κατόχων διδακτορικού δι̟πλώµατος, µε σύµβαση έργου, βάσει της ̟αρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, ό̟πως ισχύει, για το χειµερινό και εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2017 – 2018, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα:

Νέοι Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), με κωδικό MIS 5009163 (κωδικός έργου Κ.Α. 0308), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3/21.06.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 94η – ΑΔΑ: ΩΖΓΨ469Β7Δ-Θ9Η), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Θέσεις εργασίας για Ειδικούς Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα με μερική απασχόληση, για απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ReEngineering Cancer.

Θέσεις εργασίας για Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης στην με αρ. 22/29-06-2017 συνεδρίασή του, μετά από την με αριθμ. 6/15-06-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη διδακτικών αναγκών, ερευνητικών, ή άλλων επιστημονικών αναγκών, προκηρύσσει θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Εταιρείες στην Ελλάδα αναζητούν Μηχανικούς:

Άσκηση Υποψήφιων Δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί όσους υποψηφίους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου.

Προκηρύξεις για 98 θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Τελευταία Ενημέρωση 20/7/2017)

Για σήμερα 20/7/2017 έχουν προκηρυχθεί 98 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε διάφορους Δήμους της χώρας και σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημόσιου τομέα. Αναλυτικά: