Δι@ύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

22/07/2019

 

19/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2019 13:03:09

18/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 09:32:37
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2019 12:57:39

 

17/07/2019

16/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/07/2019 11:07:06
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/07/2019 10:05:56

15/07/2019

12/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2019 11:42:52

11/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2019 11:27:37

Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2019 11:27:37
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2019 10:30:20
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2019 12:54:39
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/07/2019 12:54:39

10/07/2019

ΑΔΑ: 63ΔΙ469ΗΔΔ-ΦΔΘ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε του Νόμου 2190/1994 και κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. κγ και κζ της ΠΥΣ 33/2006 , όπως ισχύουν) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2019 09:28:00
Φορέας: ΑΣΠΑΙΤΕ
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2019 12:31:21
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2019 11:30:19

09/07/2019

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/07/2019 09:17:09

08/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/07/2019 11:43:45
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/07/2019 12:03:27
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/07/2019 12:35:03
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/07/2019 15:04:20

05/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/07/2019 10:11:36
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/07/2019 09:37:26
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/07/2019 14:22:18

04/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2019 09:38:12

Ω

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2019 09:48:28
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2019 15:14:11

03/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2019 11:53:33

ΑΔΑ: ΩΝΗ9Ω99-ΖΜΧ – πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2019 08:52:55
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2019 10:20:49

02/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2019 12:55:56
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2019 12:55:56
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2019 11:52:40

01/07/2019

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/07/2019 09:51:42

espaergasia.com