Διαγραφή φοιτητών, τι ισχύει

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 133

fititesΓια τους φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας, πριν από την ψήφιση του νόμου, προβλέπονται διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με το έτος εισαγωγής.

Α. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

Οι φοιτητές που υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9α του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Β. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2004-2005, 2005-2006 ΚΑΙ 2006-2007

Οι φοιτητές που υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία , θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9β του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Γ.ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ΚΑΙ 2010-2011

Οι φοιτητές που υπάγονται στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011, να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:…

  • ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : 2007-2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2014-2015
  • ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 2008-2009 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2015-2016
  • ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:2009-2010 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:2016-2017
  • ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 2010-2011 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2017-2018

Ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους φοιτητές υπάρχει στο νέο νόμο-πλαίσιο. Ειδικότερα, προβλέπεται πως οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους.

Από τον οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 11α του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011), όσοι φοιτητές εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και εξής θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα μόνο για 12 εξάμηνα αν πρόκειται για σχολές με διάρκεια σπουδών τα 4 έτη και 14 εξάμηνα αν η σχολή τους έχει διάρκεια σπουδών τα 10 εξάμηνα όπως συμβαίνει με τη γεωπονία και πολυτεχνικά τμήματα.

Για τμήματα με μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών όπως η Ιατρική το μέγιστο χρονικό διάστημα για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας είναι τα 16 εξάμηνα.

Γενικά αυτό που ορίζει ο νόμος είναι ότι οι χρόνος σπουδών είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου, προσαυξημένο κατά 2 έτη ή 4 εξάμηνα.

Όσοι μαθητές πέτυχαν σε μια σχολή αλλά αποφάσισαν μετά την εγγραφή τους σε αυτή να δώσουν ξανά πανελλήνιες καλό θα είναι να επιλέξουν τη διακοπή φοίτησης όπως περιγράφεται πιο κάτω ώστε να μη χάσουν 2 από τα 4 εξάμηνα της «παράτασης» που τους δίνεται.

Διαγραφή φοιτητή λόγω μη εγγραφής

Οι φοιτητές δεν πρέπει να παραλείπουν στην αρχή κάθε εξαμήνου να πραγματοποιούν την εγγραφή τους καθώς σε περίπτωση που αυτή δεν πραγματοποιηθεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφονται από τη σχολή.

Για του λόγου το αληθές παρατίθεται το σχετικό χωρίο του νόμου που το ορίζει:

«Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα».

Εργαζόμενοι φοιτητές και διαγραφή

Σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές εργάζονται, γεγονός που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο συχνά, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως φοιτητές μερικής φοίτησης και έτσι το ανώτατο χρονικό όριο σπουδών είναι το διπλάσια του κανονικού προγράμματος.

Δηλαδή φοιτητής που φοιτά σε σχολή με διάρκεια σπουδών τα 8 εξάμηνα διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα μέχρι και το 16ο εξάμηνο.

Στα τμήματα με διάρκεια σπουδών 10 και 12 εξάμηνα το ανώτατο όριο φοίτησης διαμορφώνεται για τους εργαζόμενους φοιτητές στα 20 και 24 εξάμηνα αντίστοιχα. Όσοι λοιπόν φοιτητές εργάζονται αποδεδειγμένα τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα μπορούν να εγγραφούν ως φοιτητές μερικής φοίτησης ύστερα από σχετική αίτησή τους.

Το παραπάνω προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3.

Αναστολή φοίτησης

Οι φοιτητές που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή θα δώσουν ξανά πανελλήνιες και δεν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του τμήματος όπου εισήχθησαν, έχουν δικαίωμα να κάνουν αναστολή φοίτησης.

Με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να χάσουν κάποιο από τα εξάμηνα του χρόνου σπουδών καθώς το διάστημα της διακοπής φοίτησης δεν προσμετράται και στην ουσία «παγώνουν» το χρόνο.

Σύμφωνα με το νόμο οι φοιτητές ή σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές ή σπουδαστές, που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους.

Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές ή σπουδαστές επανέρχονται στο τμήμα. Διαδικασία-χρόνος υποβολής αίτησης

Η διαδικασία για τη διακοπή φοίτησης είναι η ακόλουθη όπως περιγράφεται και από το πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης στη γραμματεία του οικείου τμήματος/σχολής ή στο ΚΕΦ για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 80 παραγρ. 9, υποπαράγρ.α,β και γ του Ν. 4009/2011.

Η αίτηση διακοπής φοίτησης υποβάλλεται στη γραμματεία του οικείου τμήματος/σχολής ή στο ΚΕΦ εντός των προθεσμιών εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών/τριών ή ανανέωσης εγγραφών των φοιτητών/τριών των παλαιοτέρων ετών, όπως αυτές τίθενται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ή τη γραμματεία του οικείου τμήματος/σχολής αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του φοιτητή.

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου. Βέβαια για φοιτητές που αποδεδειγμένα υπάρχουν λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας που τους οδηγούν στην προσωρινή διακοπή φοίτησης υπάρχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία οι αιτούμενοι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
15 Δόκιμοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Προηγούμενο άρθρο
Πλήρωση 3 θέσεων ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Μενού