Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές από το ΙΚΥΚ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 71

αρχείο λήψηςΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (IKYK) ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις από  υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους  φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση  υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας.Συγκεκριμένα για το  ημερολογιακό έτος 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013), ως ακολούθως:

(α) Για φοίτηση σε Αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια  του εξωτερικού,

(β) Για φοίτηση στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου (Πανεπιστήμιο  Κύπρου και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), και

(γ) Για φοίτηση στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου που τους έχει  παραχωρηθεί τελική άδεια λειτουργίας (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πανεπιστήμιο Frederic).

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ;
1. Υποψήφιοι φοιτητές που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή/και είναι πολίτες  κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι, κατά τη  διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην  Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.

2. Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Κύπριος πολίτης ή  πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα  στην Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού μόνιμης  διαμονής στην Κύπρο.

3. Άρρενες υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν  από την έναρξη των σπουδών, ή να έχουν τύχει απαλλαγής για υπηρεσία στην Εθνική  Φρουρά.

4. Υποψήφιοι φοιτητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις της απαιτούμενης βαθμολογίας  του Προγράμματος και που οι γονείς τους (ή ένας από αυτούς) είναι μόνιμοι κάτοικοι  της Κύπρου αλλά διαμένουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς ή επαγγελματικούς  λόγους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, οι  υπότροφοι οφείλουν, μετά τη λήξη της υποτροφίας που τους παραχωρήθηκε, να  επιστρέψουν στην Κύπρο για εργασία για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών.
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση του  υποτρόφου, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα άδειας προσωρινής  εργασίας στο εξωτερικό. Αν μετά τη λήξη της υποτροφίας, απαιτείται επιπλέον  παραμονή στο εξωτερικό για σκοπούς διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, μπορεί να  χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική άδεια για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών,  χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το Ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο  υπότροφος δεν επιστρέψει για να εργαστεί στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον δύο  ετών, τότε αυτός υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ωφελήματα (π.χ. αξία υποτροφίας,  ή/και άλλα οικονομικά ωφελήματα) που του παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 30η Δεκεμβρίου 2013, ώρα 3:00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι, μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες από αυτές, δεν  πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα  απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα  απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών  Υποτροφιών Κύπρου.

Δε θα γίνονται δεκτά επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά μετά τη  λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (30/12/2013), αλλά ούτε και  μετά τη λήψη της τελικής απόφασης για χορήγηση υποτροφίας από το Διοικητικό  Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ.68 από:
• τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία,
• τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες,
• τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες,
• την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου  http://www.cyscholarships.gov.cy

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν στη  Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν  συστημένες μέσω ταχυδρομείου, μέχρι τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα  3:00 μ.μ. στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Οδός Φλωρίνης 7 Greg Tower,
3ος όροφος,
1065 Λευκωσία
ή
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Τ.Θ. 23949,
1687 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν  στο Τηλ: +357- 22 456433, Fax: +357- 22 673910 ή/και στο Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο: ikyk@ikyk.org.cy. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση  των εν λόγω υποτροφιών, καθώς και η Αίτηση με αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 68, βρίσκονται
καταχωρημένα στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Πηγή : diorismos.gr

Μενού