Ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 70

images (5)Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον τρόπο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η εγκύκλιος του υπουργείου είναι η εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. ∆ιαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου (Μ.∆.).

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.∆. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 18 Ιουνίου και µετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Στη συνέχεια και µετά τις 24 Ιουνίου θα µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν το Μ.∆. σε συγκεκριµένη προθεσµία: αρχικά κάνοντας κάποιες προσωρινές προτιµήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση) και τελικά την οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση) µετά την ανακοίνωση των βαθµών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Μέσα στην
προθεσµία, εφόσον κάποιος υποψήφιος µετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.∆., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. και υποβάλλει εκ νέου Μ.∆. (βλ. παρ. ∆2).

Α2. Προθεσµία υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου.

Από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ∆ευτέρα 14-7-2014, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό ∆ελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.∆. Από τις 24-6-2014 οι υποψήφιοι θα µπορούν να κάνουν µόνο πρόχειρο Μ.∆. (Προσωρινή Αποθήκευση) και µετά την ανακοίνωση των βαθµών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα µπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.∆.

Α3. Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου.

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Εκεί µπορούν να βρουν τον αριθµό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, συχνές ερωτήσεις, το έντυπο Μ.∆. µε τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.∆. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.∆., βλέπουν προσυµπληρωµένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τµήµατα, ταξινοµηµένα ανά πεδίο (για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄) ή ανά τοµέα (για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ-Α΄). Αφού κάνουν µια πρώτη επιλογή µε κάποιες προτιµήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης µπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν, µέχρι να νιώσουν έτοιµοι. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήµατα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιµήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήµα της Οριστικοποίησης, µετά την ανακοίνωση των βαθµών. Μετά την Οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία, οι υποψήφιοι δεν µπορούν να αλλάξουν το Μ.∆. (πλην εξαίρεσης παρ. ∆2) Με την Οριστικοποίηση, το Μ.∆. αποκτά πλέον αριθµό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιηµένο Μ.∆. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρµογή µε ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήµατα του υποψηφίου. Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.∆., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, αν αυτό ζητηθεί.

Α4. Οδηγίες για τους ∆ιευθυντές των Λυκείων

Οι ∆ιευθυντές των Λυκείων, οι καθηγητές και οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (ΚΕΣΥΠ), που είναι επιφορτισµένοι για την ενηµέρωσή και την παροχή κάθε βοήθειας στους υποψηφίους, θα βρίσκονται κοντά στους µαθητές και υποψηφίους καθ΄όλη τη διάρκεια και µέχρι την οριστική υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου.
Κατά πρώτον, οι ∆ιευθυντές των Λυκείων χρησιµοποιώντας τον 7ψήφιο κωδικό Σχολικής Μονάδας και τον κωδικό ασφαλείας του 2013, αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου στο σύνδεσµο http://exams.it.minedu.gov.gr/School. Με τον κωδικό αυτό ο ∆ιευθυντής ή ο εξουσιοδοτηµένος από αυτόν χειριστής, θα ελέγχουν την εξέλιξη της διαδικασίας, σύµφωνα και µε τις οδηγίες χρήσης της εφαρµογής.
Στη συνέχεια, κάθε υποψήφιος (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτηµένος από τον ίδιο) θα προσέρχεται στο Λύκειό του, θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δηµιουργεί, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password) (βλ. ΚΕΦ. Β και Γ). Αν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία (βλ. παρ. ∆1), προσκοµίζει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο µε µια σχετική αίτηση. Το ΥΠΑΙΘ έχει δηµιουργήσει αρχείο (βάση δεδοµένων υποψηφίων έτους 2014) σύµφωνα µε τις Αιτήσεις- ∆ηλώσεις του Φεβρουαρίου. Αν πρόκειται για υποψηφίους (ηµερήσιων ΓΕΛ ή ηµερήσιων ΕΠΑΛ ετών 2012 ή 2013) για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, αυτοί οι υποψήφιοι µπορούν να προσέρχονται για να δηµιουργήσουν το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε οποιοδήποτε ηµερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και κατά προτίµηση στο ηµερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στην κατοικία τους ή στο Λύκειο αποφοίτησής τους. Για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄), οι υποψήφιοι του 2012 διεκδικούν το 40% των θέσεων και οι υποψήφιοι του 2013 διεκδικούν το 60% των θέσεων εισακτέων.

Ο υποψήφιος θα µπορεί πλέον, µε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) µέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr να επεξεργαστεί και να οριστικοποιήσει το µηχανογραφικό του δελτίο, σε συγκεκριµένη προθεσµία. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες χρήσης και υποβολής του µηχανογραφικού, χρήσιµοι σύνδεσµοι, στατιστικά, βάσεις εισακτέων και συχνές ερωτήσεις.

Οι υποψήφιοι θα µπορούν να υποβάλουν οριστικά το µηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη µεσολάβηση της σχολικής µονάδας. Για όσους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το µηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συµβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.
Οι ∆/ντές των Λυκείων πρέπει να µεριµνήσουν ώστε :
α) όλοι οι υποψήφιοι να προσέλθουν για να δηµιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password)
β) να χαρακτηρίσουν τους (ελάχιστους) υποψηφίους που τυχόν ανήκουν σε µία ειδική κατηγορία (βλ. παρ. ∆1), κατόπιν ελέγχου των απαιτούµενων δικαιολογητικών και σύµφωνα µε σχετική αίτηση του υποψηφίου
γ) να παρακολουθούν και να ενηµερώνουν τους υποψήφιους που δεν έχουν υποβάλει / οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο, για την προθεσµία υποβολής του µηχανογραφικού δελτίου.
Εξυπακούεται ότι η όλη διαδικασία αφορά όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (οµάδες Α΄ και Β΄), και όλους τους υποψηφίους (είτε για το 90% είτε για το 10% των θέσεων εισακτέων).
Για τη διευκόλυνση των Λυκείων θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από τη ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΥΠΑΙΘ που αφορά την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού ∆ελτίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄).

Β1. ∆ικαιούχοι υποβολής Μ.∆. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄

∆ικαίωµα να υποβάλουν φέτος µηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ έχουν οι :
α) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση και συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014.
β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β΄ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ηµερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β΄ κατά τα έτη 2012 ή 2013, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.
Η δηµιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή µηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα Λύκεια ως εξής :
Όσοι υποψήφιοι (µαθητές και απόφοιτοι) υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2014 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄, θα απευθυνθούν στο αντίστοιχο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.
Όσοι απόφοιτοι- κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 2012 ή 2013 από ηµερήσιο ΓΕΛ ή ηµερήσιο ΕΠΑΛ (οµάδα Β΄) θα υποβάλουν µηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ηµερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά προτίµηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους.
Τέλος, όσοι απόφοιτοι µε την Αίτηση-∆ήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για το 90% των θέσεων (µε νέα εξέταση), δεν ανακάλεσαν την Αίτηση-∆ήλωση πριν τις εξετάσεις και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ σε κανένα µάθηµα, µετά την ανακοίνωση των βαθµών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, για να τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης, ώστε να υπαχθούν τελικά στο
ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Β2. ∆ικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 90% για να δηµιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζοµένου ή την αστυνοµική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτηµένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή.
Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ για το 10% για να δηµιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνοµική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτηµένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή.
Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης και Βεβαίωσης Πρόσβασης για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄.

Ένας επιπλέον έλεγχος από τους ∆/ντές των Εσπερινών ΓΕΛ θα γίνεται για τους υποψηφίους εσπερινών ΓΕΛ.
Πιο συγκεκριµένα, όταν ο υποψήφιος αυτός προσέρχεται στο εσπερινό ΓΕΛ, προκειµένου να δηµιουργήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα ζητείται από τον υποψήφιο βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο (απαιτείται πλήρης φοίτηση για όσους έλαβαν απολυτήριο από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής), εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις, οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση:
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιµέλειά του ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου µετά τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραµµα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προµεσηµβρινές ώρες της ηµέρας.
Αν δεν προσκοµίζει κάτι από τα ανωτέρω, δεν θα του αποδίδεται προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄)

Γ1. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από τους υποψηφίους ΕΠΑΛ (οµάδα Α΄).

∆ικαίωµα να υποβάλουν φέτος µηχανογραφικό δελτίο έχουν οι :
α)Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) που υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση και συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) του 2014.
β) Υποψήφιοι που έλαβαν µέρος και συµµετείχαν στη διαδικασία επιλογής των πανελλαδικών εξετάσεων ηµερησίων ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) κατά τα έτη 2012 ή 2013, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που συµµετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) των ετών 2012 ή 2013 και επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2014, οφείλουν να γνωρίζουν ότι συµµετέχουν µε τη βαθµολογία που πέτυχαν κατά την τελευταία τους εξέταση στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα (2 γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και τα ειδικά µαθήµατα, χωρίς να
εξεταστούν ξανά σε κάποιο από τα προηγούµενα και µπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο έτους 2014, µόνο τα τµήµατα του Τοµέα µε τον οποίο ήταν υποψήφιοι κατά την τελευταία τους εξέταση (Πανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) των ετών 2012 ή 2013).

Η δηµιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή µηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα Λύκεια ως εξής :
1) Όσοι υποψήφιοι – µαθητές και απόφοιτοι – υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) έτους 2014, θα απευθυνθούν στο ΕΠΑ.Λ υποβολής της Αίτησης-∆ήλωσης.
2) Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ηµερήσιο ΕΠΑ.Λ, κατά προτίµηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους.
Όσοι απόφοιτοι υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση το Φεβρουάριο αλλά δεν έκαναν ανάκληση και παράλληλα δεν προσήλθαν σε ΚΑΝΕΝΑ από τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) εφόσον επιθυµούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν ξανά στο ΕΠΑ.Λ υποβολής της Αίτησης-∆ήλωσης, µετά την ανακοίνωση των βαθµών των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Γ2. ∆ικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας
Οι υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ (Οµάδα Α΄) για το 10% για να δηµιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης (απολυτήριο ΕΠΑ.Λ, πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων).Σε περίπτωση εξουσιοδοτηµένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ : ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
∆1. Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Την ίδια περίοδο που όλοι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password), προσέρχονται και οι κατωτέρω υποψήφιοι µε τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο, αν τυχόν ανήκουν σε κάποια από τις δύο παρακάτω ειδικές κατηγορίες υποβάλλοντας σχετική αίτηση:

1. Οι υποψήφιοι εκκλησιαστικών Λυκείων διεκδικούν επιπλέον θέσεις µόνο στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, ενώ στα υπόλοιπα τµήµατα και σχολές διεκδικούν τις ίδιες θέσεις µε τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης εκκλησιαστικών Λυκείων χαρακτηρίζονται από τον (Υπο)∆ιευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία χωρίς να προσκοµίσουν στο Λύκειό τους κανένα απολύτως δικαιολογητικό, ενώ οι απόφοιτοι εκκλησιαστικών Λυκείων, προσκοµίζουν αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, απ΄ όπου προκύπτει ότι αποφοίτησαν από εκκλησιαστικό Λύκειο.

2. Οι Έλληνες πολίτες µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2012 ή 2013 (για το 10%) ή όσοι συµµετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2014 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (οµάδες Α΄ ή Β΄) εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί, πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειο βεβαίωση ∆ήµου του Νοµού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δηµοτολόγια του οποίου είναι γραµµένοι. Αν έχουν µετεγγραφεί σε άλλο ∆ήµο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριµένου ∆ήµου να προκύπτει ότι µετεγγράφηκαν σ’ αυτόν από ∆ήµο των ανωτέρω Νοµών. Μετά τον έλεγχο της ανωτέρω βεβαίωσης, χαρακτηρίζονται από τον (Υπο)∆ιευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία.

∆2. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση.

Με τις διατάξεις της Φ.253/21812/Β6/2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 358 Β΄/2013), ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος), µέσα στην προθεσµία υποβολής, ακόµα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μ.∆., µπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (µε πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. Ο εντεταλµένος για την ηλεκτρονική εφαρµογή εκπαιδευτικός θα µπαίνει στην εφαρµογή και θα αποδεσµεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. Από εδώ και πέρα, το Μ.∆. θα εµφανίζεται µόνο προσωρινά αποθηκευµένο (και ΟΧΙ οριστικοποιηµένο). Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναµπεί στην εφαρµογή εντός των συγκεκριµένων ηµεροµηνιών, να τροποποιήσει το Μ.∆. και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.∆. θα αποκτήσει αυτόµατα νέο αριθµό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.∆

Πηγή: diorismos.gr

Μενού