Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Ελληνική φύση και ζωή»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 216

imagesΤο ΤΕΙ Αθήνας προκηρύσσει διαγωνισµό φωτογραφίας, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του στην οποία και θα υπάρχουν οι κάτωθι αναφερόµενοι όροι του. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση photogreece@teiath.gr

Ποιοι εχουν δικαίωµα συµµετοχής

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/τες του ιδρύµατος, ερασιτέχνες ή επαγγελµατίες φωτογράφοι, ανεξάρτητα από ηλικία ή φύλο.

Θέµα του διαγωνισµού είναι «Ελληνική φύση και ζωή», δηλαδή φυσικά τοπία, µνηµεία, στιγµιότυπα της ελληνικής ζωής, ήθη κι έθιµα, προσωπογραφίες κ.λπ.

Το κύριο θέµα περιέχει δηλαδή τις εξής τρεις υποκατηγορίες:

  •    Φυσικά τοπία και µνηµεία
  •    Στιγµιότυπα της ελληνικής ζωής από την καθηµερινότητα ή από ήθη και έθιµα
  •    Προσωπογραφίες ελληνικών φυσιογνωµιών

Στόχος είναι η ανάδειξη του ελληνικού «τοπίου». Με ένα µέρος από τα έργα των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν, θα δηµιουργηθεί µια έκθεση στα τέλη Δεκεµβρίου σε εκθεσιακό χώρο του Δήµου Αθηναίων, µε τη στήριξη του Συνδέσµου Υποτρόφων Ιδρύµατος Ωνάση.

Κάθε διαγωνιζόµενος/η µπορεί να υποβάλει από 1 έως 2 έργα, τα οποία όµως θεωρούνται ενιαία συµµετοχή. Εποµένως, δεν µπορεί να βραβευθεί για περισσότερα από ένα έργα του.

Τo κάθε έργο πρέπει να υποβληθεί σε µορφή jpeg ή raw, ανάλυση 300dpi και κάθε e-mail δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8 Μbyte συµπεριλαµβανοµένων και των επισυναπτοµένων αρχείων ή φωτογραφιών, αναφέροντας απαραίτητα το ονοµατεπώνυµο του διαγωνιζόµενου-ης, τη Σχολή και τον Α.Μ. του Τµήµατός του/της, καθώς και τη θεµατική υποκατηγορία, στην οποία διαγωνίζεται.

Τα έργα πρέπει φυσικά να είναι µέσα στο θέµα του διαγωνισµού, να είναι πρωτότυπα και να ανήκουν αποκλειστικά στους διαγωνιζόµενους.

Οι συµµετέχοντες στον Διαγωνισµό συµφωνούν, ότι οι φωτογραφίες θα είναι ελεύθερες προς χρήση για την παρουσίαση έκθεσης ή για προωθητικό υλικό κ.λπ., πλην της εµπορικής εκµετάλλευσής τους καθ” οιονδήποτε τρόπο, για την οποία απαιτείται προηγούµενη συµφωνία και γραπτή έγκριση του δηµιουργού.

Τα έργα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 12.00′ µ. της 30ης Νοεµβρίου 2014 στο προαναφερόµενο e-mail του ΤΕΙ Αθήνας.

Τα έργα θα κρίνει 11µελής Κριτική Επιτροπή, η οποία, θα αποτελείται από τους ακόλουθους εκπροσώπους:

  •    Τρεις (3) Καθηγητές του Ιδρύµατος
  •    Ένας (1) από το Τµήµα Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων
  •    Ένας (1) από τον Σύνδεσµο Υποτρόφων Ιδρύµατος Ωνάση
  •    Ένας (1) από τα εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου του Ιδρύµατος Ένας (1) εκ των Αναπληρωτών Προέδρου
  •    Ένας (1) διακεκριµένος επαγγελµατίας φωτογράφος
  •    Δύο (2) τεχνοκριτικούς
  •    Ένα (1) δηµοσιογράφο

Κατά την υποδοχή και αρχειοθέτηση των έργων που υπεβλήθησαν, πρέπει να δίνεται σε κάθε συµµετοχή ένας αύξων-κωδικός αριθµός (σε περίπτωση τριπλής συµµετοχής θα προστίθενται στον ίδιο κωδικό τα γράµµατα α, β, γ), µε βάση τον οποίο θα βαθµολογεί η Κριτική Επιτροπή.

Τα µέλη της επιτροπής θα εφοδιαστούν µε χαρτιά, στα οποία θα είναι τυπωµένοι κατ” αύξουσα σειρά οι «κωδικοί» αριθµοί όλων των έργων. Κάθε µέλος της επιτροπής θα σηµειώνει, δίπλα στον αριθµό του έργου που κρίνει, τη βαθµολογία του από το 1 ως το 20, σε ακέραιες µονάδες. Μετά και αφού αφαιρεθούν ο ένας µεγαλύτερος κι ο ένας µικρότερος βαθµός, θα γίνεται η άθροιση των βαθµών, που πήρε το κάθε έργο και το άθροισµα θα διαιρείται δια του εννέα (9). Τα έργα που θα έχουν συγκεντρώσει τους µεγαλύτερους βαθµούς θα προκρίνονται – βραβεύονται. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, προκρίνεται το έργο που έχει συγκεντρώσεις τις τρεις υψηλότερες βαθµολογίες κι αν υπάρχει πάλι ισοβαθµία, τις τέσσερις, τις πέντε, κ.o.κ.

Από το σύνολο των έργων, που θα υποβληθούν, η Κριτική Επιτροπή θα διαλέξει ως «Επίλεκτα» έργα το 10% περίπου από κάθε µία από τις τρεις υποκατηγορίες.
Σε δεύτερη φάση, η κριτική επιτροπή, βαθµολογώντας εκ νέου τα επίλεκτα έργα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα αξιολογήσει και θα απονείµει τρία (3) βραβεία – χορηγίες και τρεις (3) επαίνους ανά θεµατική υποκατηγορία, συνοδευόµενα από µετάλλια και διπλώµατα.

Μέγα Βραβείο: Θα απονεµηθεί στο έργο µε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας, ανεξαρτήτως υποκατηγορίας µε σχετικό βραβείο – χορηγία.

Η δήλωση συµµετοχής ή/και η απλή υποβολή έργων αποτελεί αυτόµατη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισµού από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι αποδέχονται εκ των προτέρων την κρίση της Επιτροπής ως αµερόληπτης και δεν έχουν δικαίωµα ενστάσεων και παράλληλα εκχωρούν τα πνευµατικά δικαιώµατά τους στο ΤΕΙ Αθήνας, για κάθε άλλη χρήση, πλην της εµπορικής εκµετάλλευσής τους.
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων κι η απονοµή των βραβείων θα γίνει σε ειδική τελετή µε σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας
Τα έργα θα καταστραφούν ένα µήνα µετά την απονοµή των βραβείων, εφόσον δεν τα αναζητήσουν εν τω µεταξύ οι δηµιουργοί τους.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού