Ενημερωθείτε όλα όσα χρειάζεται να κάνετε με την φορολογική σας ενημερότητα στα ΚΕΠ

Κοινοποιήστε το άρθρο

kep

Με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας χορήγησης φορολογικής ενημερότητας από τα ΚΕΠ οι πολίτες θα μπορούν να πάρουν αμέσως την φορολογική τους ενημερότητα, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.
Τα ΚΕΠ, ως πιστοποιημένοι φορείς, χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Η απόφαση εφαρμόζεται στη διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας στα φυσικά ή μη πρόσωπα που απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα TAXISnet, μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία έχουν οι υπάλληλοι ΚΕΠ πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ΕΡΜΗΣ. Η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται με ευθύνη του ΥΔΜΗΔ. Το ΥΔΜΗΔ έχει επίσης την ευθύνη στατιστικής παρακολούθησης της χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e.Εφαρμογές) εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε.. σε μηνιαία βάση.

Τα στατιστικά είναι τα tokens, usernames, idkep, χρόνος εξυπηρέτησης. Η αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται με τη γνωστοποίηση από το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. στη Γ.Γ.Π.Σ. του μοναδικού αριθμού (token) κάθε συναλλαγής, που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και την ασφαλή συνεργασία μεταξύ των συστημάτων ΕΡΜΗΣ και TAXISnet.

Το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε. ή τη Γ.Γ.Π.Σ. να παρέχει αναλυτικά στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας ανά ΚΕΠ ή/και ανά υπάλληλο ΚΕΠ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με βάση τους ως άνω μοναδικούς αριθμούς (token) των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών.

Προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Α) Για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας από το ΚΕΠ απαιτείται η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου φυσικού ή μη προσώπου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία Α.Φ.Μ. και Αριθμό Ειδοποίησης.

Β) Τα στοιχεία που περιέχει η αίτηση και τα οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να ακολουθεί η καθοριζόμενη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης διαδικασία είναι:

α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,

β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται,

δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί, ε. το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, στ. τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής, εάν ζητείται για είσπραξη χρημάτων.

Για την ορθή καταγραφή των ανωτέρω στοιχείων, η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια. κυβέρνησης, διευκρινιστικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των ανωτέρω πεδίων της αίτησης, (όπως η καταγραφή συγκεκριμένων στοιχείων για την ταυτοποίηση του ακινήτου και του τίτλου πληρωμής).

Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τον υπάλληλο του ΚΕΠ και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσης.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πολιτών, διατηρούνται στο ΚΕΠ και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτημάτων στη βάση δεδομένων του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ αντίστοιχα, για μια πενταετία. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. και το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της ΓΓΠΣ διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στις ως άνω αιτήσεις για τις ανάγκες ελέγχων ή για οποιοδήποτε ζήτημα είναι πιθανό να προκύψει και τα ΚΕΠ υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν άμεσα σχετική πρόσβαση.

Διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ, με χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, επισκέπτεται την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας του συστήματος TAXISnet και συμπληρώνει, στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη χρήση της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός «99999».

Μετά την ολοκλήρωση στο σύστημα TAXISnet των απαραίτητων σχετικών ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ: εκτυπώνει και παραδίδει στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (ή σε πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο) ή στον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου το εκδοθέν Αποδεικτικό Ενημερότητας, ή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο μη φυσικού προσώπου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, όταν στο σύστημα εμφανίζεται το μήνυμα «Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό ενημερότητας».

Το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη από το ΚΕΠ αποτελεί διοικητικό έγγραφο, φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς και ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προς τον οποίο παρέχεται σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση.

Τα ΚΕΠ, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω διαδικτύου, δύνανται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλουν τη σχετική αίτηση σε Δ.Ο.Υ., μέσω τηλεομοιοτυπίας, και το αποδεικτικό, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικά στο ΚΕΠ και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Η αίτηση, καταχωρίζεται στο σύστημα ΕΡΜΗΣ. Ο κατάλογος των Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τους ήτοι τίτλος, ταχυδρομική διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας αναρτώνται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.qsis.gr. Δεν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων του Αποδεικτικού Ενημερότητας που χορηγείται από το ΚΕΠ ούτε η διόρθωση του για οποιοδήποτε λόγο.

Ειδικές Υποχρεώσεις

Κάθε ΚΕΠ, υποχρεούται να τηρεί ψηφιακό αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας, το οποίο διαθέτει άμεσα, δια του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., στη Δ.ΗΛΕ.Δ., εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Στο αρχείο θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον ο υπάλληλος του ΚΕΠ , χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός της αίτησης του ενδιαφερομένου πολίτη, η ημερομηνία και ώρα υποβολής της σχετικής αίτησης στο TAXISnet και ο ΑΦΜ που αναγράφεται στην αίτηση και για τον οποίο ζητείται το Αποδεικτικό. Αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο.

Η Γ.Γ.Δ.Ε. και η Γ.Γ.Π.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ, σχετικά με θέματα ασφαλείας, όπως επίσης για προγραμματισμένες και μη παρεμβάσεις που επηρεάζουν την υπηρεσία της φορολογικής ενημερότητας.

Το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. και τα ΚΕΠ λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών ώστε η χρήση της υπηρεσίας να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση. Τα ΚΕΠ και οι εξουσιοδοτημένοι για τη χρήση της υπηρεσίας υπάλληλοι, τηρούν απόρρητα τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που τους έχουν αποδοθεί και ειδοποιούν άμεσα το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. για τυχόν διαρροή τους.

Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/ μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, τα ΚΕΠ, δια του Υ.Δ.Μ.Η.Δ., υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ με τις πληροφορίες του περιστατικού.

Είναι επίσης υποχρεωμένα να διατηρούν και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Η Δ.ΥΠ.Η.Σ. μπορεί να ενημερώνει τον φορολογούμενο, για τον οποίο έχει γίνει αίτηση από ΚΕΠ για τη χορήγηση Αποδεικτικού, εναλλακτικά ή συνδυαστικά, με τους παρακάτω τρόπους:

(α) με ενημέρωση της προσωπικής του μερίδας στο TAXISnet,

(β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.mail),

(γ) με μήνυμα κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή

(δ) με άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών δικαιούται να εκδίδει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των χορηγηθέντων από τα ΚΕΠ Αποδεικτικών που προσκομίζονται σε υπηρεσίες και φορείς.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕΠ υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή τήρηση της περιγραφόμενης στην παρούσα διαδικασίας και να ελέγχει, τουλάχιστον δειγματοληπτικά, τα εκδοθέντα Αποδεικτικά Ενημερότητας, σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγησης τους.

Το Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους σε όλα τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα για να επιβεβαιώσει την τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ., η Δ.ΥΠ.Η.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία τυχόν θα υποστεί το ΚΕΠ που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή το Υ.Δ.Μ.Η.Δ. από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης τους, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση τους, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Πηγή : aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *