Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Νάουσας

Κοινοποιήστε το άρθρο

ccis workers2Ο Δήμος Νάουσας  ανακοίνωσε την  πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήµου.
 OO
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,
  • για τη ∆ηµοτική Ενότητα Νάουσας, στο Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου Νάουσας (∆ηµαρχίας 30) υπόψη κ. Ντάγκα Κατερίνας ή κ. Χαριζόπουλου Αλέξανδρου,
  • για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ανθεµίων, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοπανού (Ερµού 71) υπόψη κ. Πασχαλίδου Βασιλικής και
  • για τη ∆ηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αγγελοχωρίου (Λεωφόρος Ειρήνης 195) υπόψη κ. Καραλή Αικατερίνης,

είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ηµαρχίας 30,
Τ.Κ. 59 200, Νάουσα Ηµαθίας,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Ντάγκα Κατερίνας & κ. Χαριζόπουλου
Αλέξανδρου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2332350335.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού (∆Ε ή ΥΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη ΕΔΩ

ΕΣΠΑ-Εργασία: Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα

(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *