Θέσεις Εργασίας στο ∆ήµο Τεµπών

Κοινοποιήστε το άρθρο

happy-jobs-300x1511-300x175-300x175Ο ∆ήµος Τεµπών ύστερα από την υπ’ αριθ. 19/2015 απόφαση του ∆.Σ. ,η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1960/21053/17-2-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων, για την κάλυψη άµεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου.

Ειδικότερα:

1 ∆Ε29 Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ∆Ε29 Οδηγών απορριµµατοφόρων (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
18 ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 . (δίνετε από την υπηρεσία )

Για τη θέση ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων επιπλέον απαιτείται:

1. Φωτοαντίγραφο ∆ευτεροβάθµιου τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού. Ελλείψει αυτού, απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού Σχολείου).

2. Φωτοαντίγραφο της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης Γ΄κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται και κάρτα ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, για την ειδικότητα που απαιτείται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).

Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µόνο στα γραφεία του ∆ήµου Τεµπών (∆/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50410) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ευαγγέλου Κων/νος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) ηµερών ήτοι από 24/02/2015 έως και 27/02/2015

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΠΑ Εργασία Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *