Ίδρυση εργαστηρίου Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

pane aigiaouΟ Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στέφανος Γκρίτζαλης ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση ίδρυσης − λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης» (Ε.Δ.Ε.Κ.Ε.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ιδρύεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης».

Με ακρώνυμο «ΕΔΕΚΕ».

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και της Οργανωσιακής Επικοινωνίας (ενδο επιχειρησιακή επικοινωνία και επικοινωνία μεταξύ των Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Ομάδων).

Αποστολή – Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», έχει ως αποστολή:

  1. Στην έρευνα αφενός της στρατηγικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο αντίξοων ή νεοεμφανιζόμενων καταστάσεων (όπως η οικονομική ύφεση, η ξαφνική ή διαρκής κρίση, η εισαγωγή και ανάπτυξη μιας επιχείρησης σε μια νέα – «αλλοδαπή» – αγοραία πραγματικότητα, κ.λπ.) και αφετέρου της οργανωσιακής επικοινωνίας με την ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης στην εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.
  1. Στην έρευνα της στρατηγικής διαχείρισης των αλλαγών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οργανισμοί και στην αποτελεσματική προετοιμασία των στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών στην αντιμετώπιση των δομικών και λειτουργικών αλλαγών και των συγκρούσεων που αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοποιήσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  1. Στη συστηματική και κυρίως καινοτόμο εκπαίδευση – επιμόρφωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται από τα μέλη του Εργαστηρίου Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών τεχνικών όπως, την Ανάληψη Ρόλων, τη Βιωματική Μάθηση.
  1. Στη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα στους τομείς επιστημονικής και ερευνητικής ευθύνης του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται αμέσως μετά.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Οργανωσιακή Επικοινωνία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Διενέξεων – Συγκρούσεων, Στρατηγικές Ενδο – Επιχειρησιακών και Δια – Επιχειρησιακών Διαπραγματεύσεων, Στρατηγικές Βελτίωσης της Απόδοσης των Εργαζομένων και των Εργασιακών Ομάδων, Διαχείριση Αλλαγών.

Προσωπικό

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», στελεχώνεται από διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του οποίου η ερευνητική και εκπαιδευτική ενασχόληση εμπίπτει στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και εν γένει επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, καθώς και από λοιπό προσωπικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (π.χ. Μέλη Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π., Διοικητικό Προσωπικό) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις έρευνες που θα πραγματοποιεί το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μέρος προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που μέσα από συστηματική εκπαίδευση θα αποκτούν τα εφόδια για τη διενέργεια ερευνών πεδίου, γνώση που θα μπορούν να μεταφέρουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διοίκηση – Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως, ο συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ».

Εγκατάσταση – Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Λειτουργία

(Κανόνες Λειτουργίας του Εργαστηρίου)

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο και το ακρώνυμο του Εργαστηρίου. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *