Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «INVALOR Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – Υποέργο6, Περιβαλλοντικές εφαρμογές από την αξιοποίηση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81560 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002495, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΤΠΑ, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη έως οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ωρομίσθιων ατόμων Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας