Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζομένους με εκπαιδευτικό επίδομα 450€

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 1K

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»


Αντικείμενο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.150 ωφελούμενων / εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας) σε επιλεγμένα αντικείμενα με στόχο την απόκτηση πρόσθετων – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεων
και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και κινητικότητας.

Αίτηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των 450€ θα βρείτε ΕΔΩ

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση και την πιστοποίηση 1150 ωφελουμένων / εργαζομένων και συγκεκριμένα απευθύνει πρόσκληση (Β ΚΥΚΛΟΣ) για εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα και τον κλάδο της οικονομίας που δραστηριοποιούνται, σε επιλεγμένες Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τους Πίνακες που ακολουθούν.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

· ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

· ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής ωφελούμενων
– Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.
– Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας: https://www.oxmee.gr/aitisi-symmetochis/
– Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με προσοχή και ορθά ΟΛΑ τα πεδία της Αίτησης, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και να μεταφορτώσουν (upload ως αρχεία pdf) στα αντίστοιχα πεδία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται παρακάτω.
– Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να οδηγήσει εφόσον δεν προκύψει επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησής του.
– Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την προτίμησή του για το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του
αριθμού ωφελουμένων.
– Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια). Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής παίρνει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

Αίτηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των 450€ θα βρείτε ΕΔΩ


Δικαιολογητικά
Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά συμμετοχής (τα οποία πρέπει να μεταφορτωθούν ως αρχεία pdf στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης ως εξής:
 – Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ανάλογου εγγράφου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
 – Τίτλο Σπουδών / Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Πτυχίου κ.λπ.)
 – Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ, εκτύπωση ή εκτύπωση του Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ 2021 από την σελίδα https://employees.yeka.gr/ κλπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
 – Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, καρτέλα ενσήμων ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η συνολική επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου).
- Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κύριος ή πρώτος δικαιούχος.
– Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της Αίτησης συμμετοχής θα παίρνει ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).

Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναλύονται στην επόμενη παράγραφο, θα ενταχθούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων» με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Περιφέρεια, στους οποίους θα αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων/επιλαχόντων, με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης / μοριοδότησης τους. Στους πίνακες κατάταξης θα εμφανίζονται οι επιλεγέντες/επιλαχόντες ωφελούμενοι, με τους Κωδικούς Αριθμούς Συμμετοχής (Κ.Α.Σ), αντί για τα ονοματεπώνυμά τους.

Για όποια άλλη πληροφορία ή απορία καλέστε στο 210 5237318 ή στο e-mail oxmee1955@gmail.com

Μενού