ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11Κ/2021

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία
Views: 75

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 11Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 62/τ. ΑΣΕΠ/25-11-2021) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει, δύο (2) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου-ειδικότητας ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ)(κωδ.501), στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2021 (ΦΕΚ 62/2021, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του ΑΣΕΠ

Μενού