Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων ΣΔΕ (μητρώο ΣΔΕ) 2022-2023

To ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με σχετική ανακοίνωση, απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης ένταξης νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων ενταγμένων μελών στο μητρώο Σ.Δ.Ε. έτους 2022. Συγκεκριμένα, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9272/576/14.06.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΦ346ΨΖΣΠ-Η9Ν), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης…
Μενού