Αποτελέσματα κλήρωσης ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 2013-2014 και οδηγίες για την εγγραφή

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 138

aspaiteΗ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της κλήρωσης και την διαδικασία εγγραφής στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2013-2014
Α. ΑΡΧΙΚA ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υποψήφιοι που έχουν αριθμό κατάταξης με βάση την κλήρωση:

 • 1 έως 275 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΑΘΗΝΑΣ
 • 1 έως 160 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 1 έως 160 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΠΑΤΡΑΣ
 • 1 έως 70 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του ΒΟΛΟΥ
 • 1 έως 120 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • 1 έως 120 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • 1 έως 120 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. των ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • 1 έως 200 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΡΟΔΟΥ
 • 1 έως 200 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • 1 έως 200 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΚΟΖΑΝΗΣ
 • 1 έως 135 για το Π.Ε.ΣΥ.Π. της ΑΘΗΝΑΣ
 • 1 έως 40 για το Π.Ε.ΣΥ.Π. της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την εισαγωγή στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και το Π.Ε.ΣΥ.Π., τα οποία βρίσκονται στη διεύθυνση (www.aspete.gr), θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 600,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και να αποστείλουν μέχρι 17.10.2013, τα παρακάτω δικαιολογητικά για έλεγχο:
 1. Αίτηση (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ (για τα πτυχία της αλλοδαπής αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ / ΙΤΕ), νομίμως επικυρωμένο ή συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσκομιζόμενο πτυχίο είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου.
 3. Αντίγραφο κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του ποσού των 35,00€ που απαιτείτο για τη συμμετοχή στη διαδικασία της κλήρωσης.
 4. Αντίγραφο κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του ποσού των 600,00€.

Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν αριθμό κατάταξης με βάση την κλήρωση:
 • 276 έως 983 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΑΘΗΝΑΣ
 • 161 έως 657για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • 161 έως 321 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΠΑΤΡΑΣ
 • 71 έως 293 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του ΒΟΛΟΥ
 • 121 έως 231 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • 121 έως 302 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • 121 έως 194 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. των ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • 201 έως 204για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 • 201 έως 452 για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της ΚΟΖΑΝΗΣ
 • 136 έως 242 για το Π.Ε.ΣΥ.Π. της ΑΘΗΝΑΣ
 • 41 έως 125 για το Π.Ε.ΣΥ.Π. της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την εισαγωγή στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και το Π.Ε.ΣΥ.Π., θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr μέχρι και τις 31.10.2013 για να ενημερωθούν ποιοι από τον πίνακα των Επιλαχόντων, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, καλύπτουν τα κενά της Κατηγορίας των Αρχικά Επιλεγέντων. Οι Επιλαχόντες που καλύπτουν τα κενά των Αρχικά Επιλεγέντων, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 600,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και να αποστείλουν μέχρι 6.11.2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά για έλεγχο:

 1. Αίτηση (διατίθεται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ (για τα πτυχία της αλλοδαπής αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ), νομίμως επικυρωμένο ή συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προσκομιζόμενο πτυχίο είναι γνήσιο αντίγραφο του πρωτοτύπου.
 3. Αντίγραφο κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του ποσού των 35,00€ που απαιτείτο για τη συμμετοχή στη διαδικασία της κλήρωσης.
 4. Αντίγραφο κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον λογαριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του ποσού των 600,00€.

Γ. Διαδικασία Αποστολής Δικαιολογητικών

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ»
14121, Νέο Ηράκλειο Αττικής
Με την ένδειξη:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
(πχ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πάτρας ή Π.Ε.ΣΥ.Π. Θεσσαλονίκης)

Δ. Τελικά Αποτελέσματα
Ο πίνακας των τελικώς εισαγομένων σε κάθε πόλη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 13.11.2013.
Όλοι οι εισαγόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Τετάρτη 20-11- 2013 στην γραμματεία του τόπου παρακολούθησης του προγράμματος το ΕΝΤΥΠΟ :

«Αίτηση Εγγραφής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή στο Π.Ε.ΣΥ.Π.», το οποίο θα διατίθεται από τη Γραμματεία κάθε Παραρτήματος και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.aspete.gr.

Ε. Έναρξη μαθημάτων. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, ώρα 16.00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2102896733, 2102896715, 2102896751 και 2102896734.

Η αίτηση εισαγωγής αναφέρεται στα Προγράμματα Σπουδών που θα ξεκινήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΓΓΔΒΜ προκήρυξη για αξιολογητές εξετάσεων
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τα ειδικά εποχικά βοηθήματα
Μενού