20 καθηγητές Μουσικής στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 24

1,1Ο πρόεδρος του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλησης και Νεολαίας του ∆ήµου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και 30/06/2014, συνολικά είκοσι (20) καθηγητών Μουσικής για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συµπληρωµένα έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Λ. Ηρακλείου 264, 2ος όροφος ,Τ.Κ.
14231 Νέα Ιωνία,
τηλ. 210 2776470, 210 2777721, 210 2759768.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25-10-2013, ώρες 08:30 έως 13:30.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας
Προηγούμενο άρθρο
7 υπάλληλοι στο Δήμο Αγρινίου
Μενού