Επιδοτούµενη κατάρτιση στην Πάτρα για ∆ιεθνές Εµπόριο & Εξαγωγές

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 365
services2Την έναρξη του 6ου Τµήµατος του Επιδοτούµενου Προγράµµατος Κατάρτισης µε τίτλο: «∆ιεθνές Εµπόριο & Εξαγωγές στην Πράξη» ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε), τo Σάββατο 2 Νοεµβρίου στις εγκαταστάσεις της στην Πάτρα.
Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» σε συνεργασία µε τους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), το Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης και τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) και έχει ως στόχο να µεταφέρει εξαγωγική τεχνογνωσία σε 6.800 δικαιούχους σε όλη τη χώρα.
Απευθύνεται σε εργαζοµένους Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜµΕ), επιχειρηµατίες και αυτοαπασχολουµένους. Απώτερος σκοπός της κατάρτισης είναι η δηµιουργία ενός σηµαντικού αποθέµατος ανθρώπινου δυναµικού, µε ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέµατα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονοµίας.
Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούµενη µε 5 ευρώ (µικτά) την ώρα.
Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραµµα, θα πρέπει να προσκοµίσουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση συµµετοχής (παραλαµβάνεται από την ΕΕ∆Ε).
  • Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
  • Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόµενοι εργάζονται ή ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα.
  • Πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα.
  • Πρόσφατη φωτογραφία.
  • Υπεύθυνη δήλωση από την επιχείρηση ότι δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόµων.
Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συµµετοχής, µπορείτε να απευθυνθείτε στην
ΕΕ∆Ε,
Τµήµα Πελοποννήσου & ∆υτικής Ελλάδος,
κ. Ερωφίλη Νοµικού,
Πλατεία Πίνδου 1,
Γούναρη & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα,
τηλέφωνο επικοινωνίας : 2610 318573 και
e-mail: patra@eede.gr.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
30 Θέσεις εργασιας με 8μηνα στο Δήμο Κομοτηνής
Προηγούμενο άρθρο
Θέση εργασίας στη ΔΕΗ ΥΗΣ Λάδωνα
Μενού