ΟΑΕΔ: Πρόσκληση διαγωνισμού στην Άλιμο

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 150

 topeiraxtiri.grΟ Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  να συμμετάσχουν στον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο της «Συντήρησης των κτιρίων του ΟΑΕΔ Αττικής με παροχή μέσης τάσης της ΔΕΗ & υπαγωγής αυτών σε πρόγραμμα συντήρησης», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, Προϋπολογισμού «3.985,20»€,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

   

                   ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΟΑΕΔ

Εθν. Αντίστασης 8 Άλιμος

19-11-013

ΤΡΙΤΗ

10:30 πμ

 

Με ποινή αποκλεισμού να μη γίνει η προσφορά δεκτή, υποβάλλεται στην  Ελληνική Γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

  • Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται.
  • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών .
  • Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/28-09-1999.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95,ΦΕΚ.247/Α/95,«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου  των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το Ν 3871/Α/ 17-08-2010 ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010.

5. Το Π.Δ. 118/2007,(ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής   Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138).

7. Τις διατάξεις του Ν. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

8. Την υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφαση του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ  754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων».

9. Τις λοιπές ισχύουσες Εθνικές & Κοινοτικές Διατάξεις.

5. Την υπ’αρίθμ  2477/50/22-10-2013 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

8.  Γίνονται δεκτές προσφορές για το γενικό σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.

9.   Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

11.  Η τιμή θα δοθεί για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

12.   Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

13.   Οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

14. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

15.  Για την πληρωμή θα προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 35  του ΠΔ 118/2007 ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007.

Οι Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. και προσκλήσεις παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα, από 8.30 π.μ – 14.30 μ.μ (Τηλέφωνο επικοινωνίας  210.9989576).

Για τεχνικά θέματα Κος Ερμείδης Παναγιώτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9985841,  ΦΑΞ: 210 9965121

Πηγή: oaed.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT)
Προηγούμενο άρθρο
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες “Χανιά Κοινωνική Συνοχή”
Μενού