Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 10 υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 117

exoterikwnΤην Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών δέκα (10) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Σε γραπτή και προφορική εξέταση, αλλά και συνέντευξη, θα υποβληθούν οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του υπουργείου Εξωτερικών για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 10 Ακολούθων Πρεσβείας.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1978 έως και 1992 και κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο με πιστοποιητικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 8 Νοεμβρίου, ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Πρωτεύοντα μαθήματα

α) Ελληνική γλώσσα
β) Γαλλική γλώσσα
γ) Αγγλική γλώσσα
δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία (από το 1815 μέχρι το 1945 και από το 1945 μέχρι σήμερα)
ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Δευτερεύοντα μαθήματα

α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
δ) Παγκόσμια γεωγραφία
ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προαιρετικά μαθήματα

Οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης -πλην αγγλικής και γαλλικής- καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική και τουρκική.

Υπενθυμίζεται πως η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι μόνο προφορική.

Υποβολή αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά αίτησης συμμετοχής με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό των Ακολούθων» στο υπουργείο Εξωτερικών

ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης

Ακαδημίας 1,

Τ.Κ.10671, Αθήνα-γραφείο 208,

τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-368 1139, 210-3681138.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • πρόσφατη φωτογραφία (ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής,
  • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
  • επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου,
  • το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Ανωτάτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
  • το πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (όπου απαιτείται),
  • τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίγραφο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 3 (ισόγειο-στοά Δαβάκη), τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3682045, 3682046, ή στην ιστοσελίδα http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Από τον Νοέμβριο “ανοίγουν” 38.200 θέσεις εργασίας
Προηγούμενο άρθρο
Με 122 υποψηφιότητες εξωστρεφών επιχειρήσεων ξεκινούν τα βραβεία “Made In Greece”
Μενού