Διαγωνισμός για 60 δόκιµους υπαξιωµατικούς

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

limeniko4Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη για 60 Υπαξιωµατικούς στο Λιµενικό Σώµα.

Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται το υπουργείο να ανακοινώσει τη σχετική προκήρυξη. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Ελληνες πολίτες, πτυχιούχοι Τµηµάτων Ανώτατης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, Πλοιάρχων και Μηχανικών, καθώς και απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονοµικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες και εξετάζονται σε µαθήµατα (γραπτά).
Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή ∆οκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. πρέπει: 
 α) Να είναι Ελληνες πολίτες, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ή ∆ηµοτολόγια της χώρας,
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ), Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα ή Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ ή πρώην Α∆ΣΕΝ) ή κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), µε ελάχιστο όριο γενικού βαθµού απολυτηρίου το δεκαέξι (16),
γ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να µην έχουν υπερβεί, οι µεν πτυχιούχοι ΙΑΕ ή ΑΕΝ ή πρώην Α∆ΣΕΝ
το 28ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01ης-01-85 και µετά), ενώ οι δε κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το 26ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01ης-01-87 και µετά),
δ) Να έχουν γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
  • επεξεργασία κειµένων,
  • υπολογιστικά φύλλα,
  • υπηρεσίες ∆ιαδικτύου,
ε) Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, που διαπιστώνονται από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή κατάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 133/2002 (Α΄ 109) για τη σωµατική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών των Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού,
στ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις,
ζ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής,
η) Να µην έχουν καταδικαστεί,
θ) Να µη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήµατα,
ι) Να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους,
ια) Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση.
Μενού