Εκπαιδευτές στον ΟΚΑΝΑ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 335

αρχείο λήψης (2)Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα εξαρτήσεων, στο πλαίσια της Πράξης: «KΑΤAΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚOY ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ ΣΕ ΘEΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤHΣΕΩΝ» με κωδικό MIS 337862 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013».Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν ως εκπαιδευτές θα συμμετάσχουν στις ακόλουθες δράσεις της πράξης και με την ακόλουθη σειρά :

Α. Θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο αρχικής εκπαίδευσης διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών (Α κύκλος εκπαίδευσης εκπαιδευτών). Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) τμήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, δύο (2) στην Αθήνα και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη.

Β. Στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (Α κύκλος εκπαίδευσης εκπαιδευομένων) που θα πραγματοποιηθεί στις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) τμήματα εκπαίδευσης προσωπικού της ελληνικής Αστυνομίας , δύο (2) στην Αθήνα και δύο (2) στη Θεσσαλονίκη.

Γ. Μετά το τέλος του Α κύκλου εκπαίδευσης προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας θα παρακολουθήσουν το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών διάρκειας δεκαέξι (16) ωρών (Β κύκλος εκπαίδευσης εκπαιδευτών), με εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Δ. Στη συνέχεια θα συμμετάσχουν ως εκπαιδευτές στους επόμενους τρείς κύκλους επιμόρφωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα εξαρτήσεων (Β έως Δ κύκλοι εκπαίδευσης εκπαιδευομένων) που θα πραγματοποιηθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, με τις ακόλουθες γενικές θεματικές ενότητες :

1. Ναρκωτικά, αστυνομία και αστυνόμευση: θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση υπηρεσιών καιπροβλήματα αστυνόμευσης.

2. Εργασιακή νοοτροπία, επαγγελματική διαμόρφωση, προβλήματα και ασφάλεια των αστυνομικών κατά την αστυνόμευση των εξαρτήσεων.

3. Εξαρτήσεις, εξαρτημένοι και εμπλοκή με την παρανομία: α. κοινωνικο-ψυχολογικό προφίλ, συμπεριφορά, συννοσηρότητα, ανάγκες, προβλήματα, εγκληματικότητα. β. Η οργάνωση της αγοράς ναρκωτικών και διασπορά στον αστικό ιστό.

4. Πολιτικές και θεσμοί παρέμβασης, αστυνόμευσης και ήπιας αστυνόμευσης των εξαρτήσεων

Οι εκπαιδευτές θα εκπαιδευτούν από μέλη της επιστημονικής επιτροπής της Πράξης, στελέχη του ΟΚΑΝΑ, στελέχη της ΕΛΑΣ και άλλους ειδικούς επιστήμονες.

Οι κύκλοι επιμόρφωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα εξαρτήσεων θα έχουν περιοδικό χαρακτήρα, η έναρξή τους θα ανακοινώνεται κατά την εξέλιξη του προγράμματος με βάση τις ανάγκες του και η πράξη προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2015.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτωθι :

– ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΚΑΝΑ ειδικότητας Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ ή ΤΕ με εργασιακή και/ή εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε δράσεις και υπηρεσίες προσέγγισης και ενημέρωσης ενεργών χρηστών καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την τοξικοεξάρτηση.

– ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ της ΕΛΑΣ στους οποίους η ύπαρξη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ψυχολογία, την Εγκληματολογία ή τη Νομική/ποινικό Δίκαιο θα προσμετρηθεί ως επιπλέον προσόν. Επίσης, θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε αστυνομικά τμήματα ευάλωτων περιοχών αστικών κέντρων ή να έχουν υπηρετήσει σε Υπηρεσίες Ασφαλείας ή και Δίωξης Ναρκωτικών.

– ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία / Ποινικό Δημόσιο Δίκαιο/ Ψυχολογία / Ψυχιατρική ή τις Αστυνομικές Σπουδές με διδακτική εμπειρία.

Οι εκπαιδευτές θα αμειφθούν για τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και ανάλογα με τις ώρες εκπαίδευσης που θα παρέχουν.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει :

1. τη συνημμένη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα δηλώνονται και οι θεματικές ενότητες τις οποίες επιθυμεί να διδάξει, καθώς και

2. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, (ή άλλο στοιχείο επιβεβαιωτικό σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνας πολίτης).

– Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της.

– αλλοδαπής.

– Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή παροχής διδακτικού έργου.

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (όπως ισχύει), ότι όλα τα στοιχεία ή δηλώσεις των υποψηφίων είναι αληθή και ακριβή.

Η αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος,
Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας – Πρωτόκολλο.
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : αρ.αποφ. 480/ημερομηνία 06.11.2013
Κωδικός πράξης : ΜΙS 337862
Θέση : Εκπαιδευτής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20/11/2013. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες : Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα : 210-8898303, 210-8898288, 210-8898307 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ο δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Προηγούμενο άρθρο
Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης
Μενού