Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός comics για μαθητές

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 237

comicsΤο πιλοτικό πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση », το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ανακοινώσει έναν διαγωνισμό κόμικ σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο , ανοικτό για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή στο σχολείο. Η επιλογή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής διαβούλευσης . Οι νικήτριες συμμετοχές στη συνέχεια θα ενταχθούν σε μία ή πολλές μικρές ταινίες κινουμένων σχεδίων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Το κόμικ θα πρέπει να διηγείται μια ιστορία. Μπορεί να περιλαμβάνει γραπτά μηνύματα και/ή διαλόγους σε 8 καρέ το πολύ (σε max. μία σελίδα). Θα παρουσιαστεί σε μορφή pdf, μέσα από αρχεία που δεν υπερβαίνουν το 1 Megabyte το καθένα. Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία συμμετοχές ανά μαθητή/ές. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Οποιαδήποτε άλλη επίσημη ευρωπαϊκή γλώσσα είναι φυσικά ευπρόσδεκτη, με μετάφραση σε μία από αυτές τις τρεις γλώσσες.

Το έργο θα πρέπει να είναι απλό , δίνοντας ένα σαφές και άμεσο μήνυμα σχετικά με μία ή περισσότερες βασικές αρχές του Χάρτη για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο του σχολείου, π.χ. τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων , την αξία της διαφορετικότητας , της ειρήνης , του σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια , ίσες ευκαιρίες.

Το υποβληθέν έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο , δηλαδή να προκύπτει από την προσωπική δημιουργική εργασία του μαθητή/ των μαθητών.

Τα βραβευμένα έργα θα τύχουν μεγάλης προβολής των μέσων ενημέρωσης και θα εκτεθούν ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εταίρων σε πολλά δίκτυά μας . Οι δέκα κορυφαίες συμμετοχές θα προβληθούν ως μια σημαντική συμβολή στην Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα συμπεριληφθούν σε μια ή περισσότερες ταινίες μικρού μήκους / κινούμενων σχεδίων.

Γενικές πληροφορίες :

Το πιλοτικό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία σε Δράση» , στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ξεκίνησε το 2013 . Σκοπός είναι να συλλέγει δεδομένα, να διευκολύνει την ανταλλαγή και τη συνεργασία και να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων μηχανισμών για την προώθηση της Ιδιότητας του Πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις συμμετέχουσες χώρες .

«Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» σημαίνει εκπαίδευση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση , πρακτικές και δραστηριότητες που αποσκοπούν :

όχι μόνο στην άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών , στην αναγνώριση της ετερότητας και στην άσκηση του ενεργού ρόλου στη δημοκρατική ζωή

αλλά και στη συνεισφορά τους στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση μιας διεθνούς κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξοπλίζοντας τους μαθητές με γνώσεις, δεξιότητες και κατανόηση και με το να αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές, προκειμένου να τους ενδυναμώσουν

Η «Χάρτα για όλους» διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Resources/Charter%20for%20all%20august01_3.pdf (και στην ελληνική γλώσσα) και απεικονίζει με έναν πολύ ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο τρόπο το πώς οι αρχές του Χάρτη για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή ζωή των μαθητών.

Λεπτομέρειες υποβολής συμμετοχών:

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών : 24 Δεκεμβρίου 2013 – τα Pdf-αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας στην ακόλουθη διεύθυνση: comicstrip.competition@coe.int

Το κόμικ δεν πρέπει να έχει κανένα σημάδι αναγνώρισης των συντακτών του , έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ουδέτερη ηλεκτρονική επιλογή από το ευρύ κοινό .

Εκτός της υποβολής, οι συμμετέχοντες μαθητές θα αποστείλουν ένα σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα, με το όνομα του σχεδιαστή/των σχεδιαστών, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , τον αριθμό τηλεφώνου , καθώς και στοιχεία του σχολείου που ανήκουν οι συμμετέχοντες . Ελλιπής ταυτοποίηση θα αποτελέσει αιτία μη επιλογής στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

Ο συμμετέχων/ οι συμμετέχοντες παραχωρούν στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα παγκόσμια δικαιώματα αναπαραγωγής και δημοσίευσης του χειρόγραφου που υποβλήθηκε για το διαγωνισμό με κάθε τρόπο και σε όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των πολυμέσων ( CD-Rom , CD – I , κλπ. . ) και των δικτύων ( internet , intranet ), σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες . Το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να αναπαραγάγει, να δημοσιεύει και να δημοσιοποιήσει αυτά τα κείμενα.

Μέθοδος επιλογής:

Το διαγωνισμός κόμικ θα ανακοινωθεί ευρέως σε όλες τις ιστοσελίδες των εταίρων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στους συνεργάτες και τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ιδιότητας του Πολίτη και στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://EDCHRE-Pilot-Projectseu.coe.int και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά το κόμικ της προτίμησής τους. Η τελική επιλογή θα είναι αποτέλεσμα τόσο της ψηφοφορίας του κοινού όσο και των ψήφων της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι οι καλύτερες συμμετοχές αντανακλούν τις αξίες και τη φιλοσοφία της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Οι συμμετοχές θα εκτιμηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Συμμόρφωση ως προς το απαιτούμενο περιεχόμενο για το κόμικ.
  • Συνάφεια των μηνυμάτων όσον αφορά τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολείο
  • Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία της πρότασης.
  • Κατά πόσο το έργο παραπέμπει στο θέμα καθώς και η αισθητική του αξία
Μενού