Γενικός Διαγωνισμός της Ε.Ε. για 111 θέσεις διοικητικών

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 639

Job-OpportunitiesΗ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επι­λογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό δια­γωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων στους ακόλουθους τομείς: 

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (51)
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ (32)
3. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (28)

Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση εφεδρι­κών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Οι βοηθοί επιπέδου AST 3 συμμε­τέχουν, υπό την καθοδήγηση διοικη­τικού υπαλλήλου, στην εκτέλεση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν και καλούνται να εκτελούν καθήκοντα εφαρμογής, εκτέλεσης, υποστήριξης και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Λεπτομερής περιγραφή αυτών των διαφόρων τομέων παρατίθεται στα παραρτήματα.

Τίτλοι σπουδών ή διπλώματα
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν πε­ρατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.
Ή να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πι­στοποιούμενες από δίπλωμα το
οποίο παρέχει πρόσβαση στη μετα­δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου.
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κατά την ημερομηνία λήξης της προ­θεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α) Να είναι υπήκοοι κράτους­ μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολο­γικά, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας.
δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

  • Κύρια γλώσσα (1)
  • Αριστη γνώση μίας από τις επί­σημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  • Δεύτερη γλώσσα (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1):
  • Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσ­σας.
  • Λογιστική/δημοσιονομική διαχείριση
Στο πλαίσιο των λογιστικών δρα­στηριοτήτων του οργάνου, οι οποίες απορρέουν από το δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, ο υπάλληλος θα αναλάβει καθή­κοντα υπό την καθοδήγηση διοικητι­κού υπαλλήλου και χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα της πληροφορικής (ηλε­κτρονικό σύστημα λογιστικής).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Φύση των καθηκόντων
Ο υπάλληλος θα αναλάβει, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, την εκτέλεση διάφορων καθηκόντων στον τομέα της παρακολούθησης και της ανάλυσης των χρηματοπιστωτι­κών αγορών, της νομισματικής πο­λιτικής, καθώς και στον τομέα της παρακολούθησης των χρηματοοικο­νομικών διαδικασιών της Ευρωπα­ϊκής Ενωσης.
Ο υπάλληλος πρέπει να διαθέτει πολύ καλή γνώση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της φορολογίας, καθώς και των τομέων της οικονομίας και των χρη­ματοπιστωτικών αγορών.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φύση των καθηκόντων
Οι βοηθοί πρέπει να εκτελούν, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλ­λήλου, καθήκοντα όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
  • Συμμετοχή στην ανάλυση και τη σύνθεση θεμάτων για την προετοι­μασία της θέσης των οργάνων, των νομικών ή/και των εντεταλμένων δικηγόρων.
  • Συμμετοχή στη σύνταξη συμβου­λών για νομικά, δικαστικά ή δικονο­μικά θέματα.
  • Προετοιμασία των φακέλων σχε­τικά με την έκδοση των αποφάσεων του οργάνου με τη διαδικασία της εξουσιοδότησης ή τη γραπτή διαδι­κασία, των σχεδίων ανακοινώσεων προς το όργανο, καθώς και των σχεδίων διαβούλευσης των υπηρε­σιών.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 

Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που ανα­φέρεται στο δικτυακό τόπο της EPSO και ιδίως τις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομέ­νης της επικύρωσης): 14 Ιανουαρί­ου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη­μερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: http://eur­lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355A:0001:0009:EL:PDF
Πηγή: e-typos

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εκδοση βιβλιαρίου υγείας σε μη έχοντες ασφάλιση από τον ΟΑΕΕ
Προηγούμενο άρθρο
20/12/2013 – Ημερίδα Ευαισθητοποίησης για την Πρακτική Άσκηση ERASMUS/ Παρουσίαση Νέου Προγράμματος ERASMUS+
Μενού