Πανεπιστήμιο Αθηνών : Τα δικαιολογητικά για την ειδική ταυτότητα σίτιτσης

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 90

fagito053Τα δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης είναι τα εξής:

1) Αίτηση

2) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.

3) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

5) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

7) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής.

8) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 2012.

9) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).

10) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).

11) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).

12) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

13) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).

14) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,

β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,

γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Σχετικά έντυπα

-Οι  προπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν την αίτηση ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας my-studies.uoa.gr. Οι πρωτοετείς φοιτητές και όσοι δεν έχουν κωδικό μπορούν να τον αποκτήσουν μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr και

-Οι μεταπτυχιακοί και οι υποψήφιοι διδάκτορες αίτηση θεωρημένη από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται ο προβλεπόμενος χρόνος ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (διατίθεται στις Γραμματείες).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους
Προηγούμενο άρθρο
Ποδηλατικός Γύρος Αλληλεγγύης στο Δήμο Αθηναίων
Μενού