Αιτήσεις για θέσεις μελών του συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

images (3)Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων μελών του Συμβουλίου της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.). Η υποβολή υποψηφιοτήτων αφορά:

α) Τέσσερις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της αρχής.

β)Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της χώρας ή της αλλοδαπής, ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 3 και το άρθρο 8 του Ν. 4186/2013.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα κατατίθενται είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Τμήμα Β΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dode@minedu.gov.gr .

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 14η Φεβρουαρίου 2014.

Μενού