Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 97

αρχείο λήψης (2)Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται:
Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από Τρίτη 11 έως και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, να δεχθούν αιτήσεις  ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013-2014.

Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ όσο και η αίτηση εκπαιδευτικού να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο σε κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις  ιστοσελίδες τους. Ο Ενιαίος Πίνακας Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, και  ΠΕ06  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της κάθε Δ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ. Β’/10-12-2013) Υ.Α., οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2)  Δ.Δ.Ε της επιλογής τους της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ατττικής οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν έως και επτά (7) Δ.Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υπερβούν το όριο των αιτήσεων, θα τεθούν εκτός προγράμματος. Επιπλέον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους στα αναφερόμενα της αίτησης-δήλωσης.

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ. ανά ειδικότητα, θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.
Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, συμπληρώνεται στο πεδίο «Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης»  του εγγράφου 3, ο αντίστοιχος αριθμός αίτησης του υποψηφίου διδάσκοντα.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η κάθε Δ.Δ.Ε. αποστέλλει άμεσα αντίγραφο  του ηλεκτρονικού αρχείου στο email: statpds@minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ Π.Δ.Σ. & Ε.Δ.). καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση   Π.Ε. & Δ.Ε.

Ταυτόχρονα κάθε Δ.Δ.Ε. επιλέγει με βάση τις ανάγκες της, οι οποίες καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΕΔ της παρούσας προκήρυξης (επισυναπτόμενο έγγραφο 2), τους καθηγητές από το αρχείο των αιτήσεών της σύμφωνα με την παράγραφο 17 της υπ’ αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ. Β’/10-12-2013) Υ.Α.
Κάθε Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει στη συνέχεια τους πίνακες με τις αιτήσεις και τους επιλεγέντες διδάσκοντες σε εμφανές σημείο καθώς και στην ιστοσελίδα της, έως την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014. Την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 οι επιλεγέντες παρουσιάζονται στις Δ.Δ.Ε. με σκοπό την επιλογή των Σ.Κ.Ε.Δ.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.
Η τοποθέτηση των διδασκόντων γίνεται ανά  ΣΚΕΔ  και  ανά εκπαιδευτικό κλάδο  με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε., βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αντίστοιχους Πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β’/10-12-2013) «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014» . Δηλαδή ο υποψήφιος διδάσκοντας ο οποίος είναι πρώτος στην κατάσταση επιλεγέντων επιλέγει πρώτος το ΣΚΕΔ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Δ.Δ.Ε. στην παρούσα προκήρυξη.
Σε όσες Δ.Δ.Ε.  δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας,  από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε  δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις,  αρκεί οι ώρες να μην υπερβαίνουν το  συγκεκριμένο όριο του εκάστοτε κλάδου ή ειδικότητας (φιλόλογοι 13 ώρες, μαθηματικοί 12 ώρες, φυσικοί 8 ώρες, χημικοί 8 ώρες, βιολόγοι 8 ώρες και καθηγητές αγγλικής γλώσσας 8 ώρες), με σκοπό τη λειτουργία των δηλωθέντων τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Μενού