Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Καποδιστριακό στην Αθήνα

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 93

EKPA21Την υλοποίηση ταχύρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών, αποφάσισε να προβεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο , στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. 

 Η  περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι απο τις 31 Μαρτίου 2014 έως τις 30 Μαΐου 2014. 
Ο αριθμός των καταρτιζόμενων θα κυμαίνεται έως  40 άτομα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μικρότερος από τριάντα (30), το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν από τις 26/02/2014 μέχρι τις 12/03/2014, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α.Σ.Τ.Ε. & Σχολών Ξεναγών, Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 της παρούσας, σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα .
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον ο φάκελος φέρει σφραγίδα του ταχυδρομείου εντός των ως άνω οριζόμενων προθεσμιών, ήτοι από 26/02/2014 έως και 12/03/2014.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
α) Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
 
β) Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. Η άριστη γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως παρατίθενται στο Α ΜΕΡΟΣ του Παραρτήματος Ι.
Η άριστη γνώση της πρώτης δηλωθείσας γλώσσας δεν μοριοδοτείται.
Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν της πρώτης δηλωθείασς, που δηλώνει ο υποψήφιος μοριοδοτείται.
Για ξένες γλώσσες που οι τίτλοι γλωσσομάθειας δεν συμπεριλαμβάνονται στο Α ΜΕΡΟΣ του Παραρτήματος Ι, η άριστη γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Ι.
γ) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101,2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε προηγούμενο ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών υποχρεούνται να επανυποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημειώνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών – μελών της Ε.Ε. (εκτός Ελλάδας) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο) των τμημάτων που ορίζονται στην παράγραφο 6α. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, υποβάλλεται υποχρεωτικά σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου που χορηγεί τον τίτλο. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου και επίσημη μετάφραση αυτού (επικυρωμένη) καθώς και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) (επικυρωμένη) για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού. Σε περίπτωση που τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που παρέχει προγράμματα σπουδών και σε άλλες γλώσσες πέραν της οικείας (π.χ Ολλανδικό Πανεπιστήμιο που παρέχει προγράμματα σπουδών στην αγγλική) τότε ο τίτλος σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση του Πανεπιστημίου για τη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης ξένης(ων)γλώσσας(ών), της παραγράφου 6β, και επίσημη μετάφραση αυτού (επικυρωμένη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.
  • Για τους υποψηφίους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., επικυρωμένο
  • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 
Ο πίνακας κατάταξης μορίων, ο τελικός κατάλογος των επιλεγέντων και επιλαχόντων καθώς και ο πίνακας απορριπτέων επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών www.uoa.gr καθώς και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.arch.uoa.gr του Πανεπιστημίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι προθεσμίες εγγραφής των εισακτέων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιλεγέντων που δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων.
 
ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 26.690,50 ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων, ήτοι τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 668 έως 890 ευρώ.
Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, σε εκδρομές εκτός Αθηνών, καθώς επίσης και η παροχή του διδακτικού υλικού.

 

Μενού