Θερινό σχολείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi 2014

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 138

αρχείο λήψης (1)Το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Pestalozzi,  διοργανώνει Θερινό Σχολείο σε συνεργασία με την Ακαδημία Bad Wildbad.Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί από 28-6-2014 έως 06-7-2014 και θα ασχοληθεί με τις διάφορες πτυχές του θέματος «Προωθώντας τη συμμετοχή». Θα εξεταστούν διαφορετικά θέματα συμμετοχής στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή κλπ. και ειδικότερα τι μπορεί να κάνουν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, για να προωθήσουν την ανάπτυξη στάσεων, δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα αντιμετωπιστούν διάφορα παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα όπως συνεργατική μάθηση για τη δημοκρατική εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργικότητα, προώθηση κινήτρων και περιέργειας, εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη και οι πολλαπλοί σκοποί της εκπαίδευσης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των σχολείων για τις δημοκρατικές κοινωνίες, κλπ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι κοινές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια των οκτώ ημερών θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν ως μια ομάδα, να μάθουν μαζί και να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες.

Μια δημόσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως νέες μορφές συμμετοχής : ποιος ο ρόλος των σχολείων» θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκφραστούν σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ζήτημα και να αλληλοεπιδράσουν με άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γλώσσες εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ  ή  ΓΑΛΛΙΚΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ ή  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ και ΑΓΛΛΙΚΑ (Δεν παρέχεται διερμηνεία)

Απευθύνεται σε:
– Υποδιευθυντές και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
– Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων:  20  Μαρτίου 2014  (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον  πολύ καλή γνώση (επίπεδο  Γ1/C1).  Πιο συγκεκριμένα:

Η υπηρεσία προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών διακρίνεται  σε δύο φάσεις.

1. Πρώτη φάση: Υποβολή αιτήσεων

Κατά την πρώτη φάση όλοι οι υποψήφιοι αποστέλλουν ταχυδρομικά στην υπηρεσία μας μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ατομικό τους δελτίο καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων γλωσσομάθειας. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

Α. Την αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης (υπογραφή και σφραγίδα του Διευθυντή/Προϊσταμένου) και όπου αναφέρονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου.

Β. Την αίτηση συμμετοχής του Συμβουλίου της Ευρώπης ( Application form) :

H αίτηση του Συμβουλίου της Ευρώπης (application) θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ απ΄ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος PESTALOZZI.

Για την αίτηση επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/ Pestalozzi-Programme/Summer-School-2014-Promoting-participation.html

Γ.  Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη.

Η παρούσα απόφαση καθώς και τα έντυπα Α,Γ βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi 2014

ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Α, Γ, Δ, ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (application ) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

2. Δεύτερη  φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί.

Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα στην υπηρεσία τα εξής:

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών

Β. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων γλωσσομάθειας

Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης

Δ. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του σεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν. Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι.

Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι:

α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

β)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης: Ms Isabelle LACOUR E-mail : isabelle.lacour@coe.int

Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να  συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:

α) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο.

β) Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

γ) Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εξασφαλίστε μεγαλύτερη σύνταξη
Προηγούμενο άρθρο
5 μουσικοί στο Δήμο Νέας Προποντίδας
Μενού