Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων V»

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 122

images (6)Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΟΡΑΜΑ, πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με Κωδικό 7172-05, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο « Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων V» και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:
• Δρ. Παπάνης Ευστράτιος

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
• Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
• Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διάρκεια:
• 180 ώρες/3 μήνες (14 Απριλίου 2014 ως 14 Ιουνίου 2014)

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. ΟΡΑΜΑ διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας (V-learning). Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.

Στόχος του προγράμματος:
• Παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή ενηλίκων. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτές θα μπορούν με επάρκεια να εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν προγράμματα, να χρησιμοποιούν ενεργητικές μεθόδους μάθησης, να ενισχύουν το διάλογο και την κριτική σκέψη, να συντονίζουν δημιουργικά την εκπαιδευόμενη ομάδα.

Περιεχόμενο του προγράμματος:
• Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:
1η ενότητα: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων – Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων (40ώρες)
2η ενότητα: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι (50 ώρες)
3η ενότητα: Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων (40 ώρες)
4η ενότητα: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων (50 ώρες)

Επιλογή καταρτιζομένων:
• Βιογραφικό σημείωμα
• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Συγγραφείς διδακτικού Υλικού:
• Μέλη ΔΕΠ
• Διδάκτορες

Βεβαίωση Επιμόρφωσης:
• Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 580 ευρώ.
Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

1ος τρόπος
Πριν την έναρξη του προγράμματος όλο το ποσό με έκπτωση 10%

2ος τρόπος
Προκαταβολή 35% του ποσού πριν την έναρξη κάθε προγράμματος
1η δόση 40% του ποσού μετά την υλοποίηση του 40% των ωρών
2η δόση 25% του ποσού πριν τη λήψη του πιστοποιητικού

3ος τρόπος
Προκαταβολή 50% του ποσού πριν την έναρξη του προγράμματος
Μέχρι και 4 ισόποσες άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο 50% του ποσού (τελευταία δόση πριν τη λήψη του πιστοποιητικού)

Εκπτώσεις:
• 10% σε ανέργους, με την προσκόμιση έγκυρου δελτίου ανεργίας ΟΑΕΔ,

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
• Αίτηση ηλεκτρονικά στο:  www.kekorama.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
• Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
• Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Έγκυρο δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ (αν υπάρχει)
• Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής

Περίοδος αιτήσεων:
• Έως και Παρασκευή 11/04/2014

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:
• Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: info@kekorama.gr

Καταβολή Διδάκτρων :
• Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
• Αριθμός Λογαριασμού: 472/44012044
• Κωδικός έργου : ΕΕΕ5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων:

• Προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης και επιστροφής διδάκτρων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Πριν την έναρξη των μαθημάτων 0%
Μετά την 1η εβδομάδα μαθημάτων 40%
Μετά την 2η εβδομάδα μαθημάτων 80%
Μετά την 3η εβδομάδα μαθημάτων 100%

Πληροφορίες:
ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΤΑΤΙΑΝΑ  στο τηλέφωνο 2465022801 από 10.00 π.μ – 4.00 μ.μ
e-mail: info@kekorama.gr

Πηγή: diorismos.gr

Μενού