Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 141

images (1)Ανακοινώθηκε σύμφωνα με την ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΡ1Π-ΓΧΣ η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ.Όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα “∆ιασώστης – Πλήρωµα Ασθενοφόρου”, στο Α΄ εξάµηνο (Εαρινό 2014) που αρχίζει 26/05/2014 και λήγει 06/08/2014 πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να εισαχθούν στο ΙΕΚ πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής:

  • 1. Να είναι άνδρες ή γυναίκες Έλληνες πολίτες που διαθέτουν τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου, ή άλλου ισότιµου µε αυτό ή αντίστοιχο µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα, ή πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν τίτλο σπουδών ισότιµο προς αυτόν του Ελληνικού Λυκείου.
  • 2. Να έχουν επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας. ∆εν θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι µε άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας.
  • 3. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν των ανωτέρω απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση Ελληνοµάθειας του ∆ιδασκαλείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που χορηγείται µετά από σχετική εξέταση του υποψηφίου. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και τα επίσηµα έγγραφα των τίτλων σπουδών πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ολόκληρη την πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού