50 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 14

αρχείο λήψηςΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Να είναι ξένοι υπήκοοι (να μην έχουν διπλή υπηκοότητα – ξένη και ελληνική).
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών -Ανωτάτης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου. Επιλέξιμοι επίσης είναι οι κάτοχοι πτυχίου άλλων ειδικοτήτων, εφόσον διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.
3. Ηλικία έως 40 ετών (έτος γέννησης μετά το 1974).
4. Να έχουν στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνώση της ελληνικής γλώσσας.
5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση, συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία, υπογεγραμμένη, με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).
3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.
4. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.
7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) ιατρικό πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).
8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.

H αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών ή η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ι.Κ.Υ (στο www.iky.gr), και τα υπόλοιπα παραστατικά ταχυδρομικώς.
Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα (από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού) μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.
Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με σφραγίδα apostille ή επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) στην περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).
Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Υποψήφιοι, οι οποίοι είναι ή έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.
Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών, πριν τη λήψη του πτυχίου τους, δεν θα εξετάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 30 Μαΐου 2014. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου) έως τις 10 Ιουνίου 2014.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2014.

Ολόκληρο το δελτίο δημοσιότητας του Ι.Κ.Υ μπορείτε να το βρείτε εδώ

Πηγή: iky.grdiorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σαρωτικές αλλαγές: Με 5 πλασματικά χρόνια η σύνταξη των στρατιωτικών
Προηγούμενο άρθρο
Εργαστήριο ενεργοποίησης ανέργων από τον ΟΑΕΔ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα
Μενού