Οδηγός για καθηγητές ξένων γλωσσών για εργασία στον παράκτιο τουρισμό

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

αρχείο λήψης (7)Ένας οδηγός για καθηγητές ξένων γλωσσών που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον παράκτιο τουρισμό. Τα στοιχεία προέρχονται από το πρόγραμμα ΜΑΡΙΝΑ.Το πρόγραμμα στοχεύει να συνεισφέρει στην εκπαίδευση των εργαζομένων στον παράκτιο τουρισμό μέσα από τη διαδικασία προσαρμογής, ελέγχου, διάχυσης, και ενσωμάτωσης υλικού σχετικού με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το παραγόμενο υλικό θα προκύψει από τη χρήση της μεθοδολογίας του Content and Language Integrated Learning (CLIL), και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ένας ακόμη στόχος αφορά τη διαμόρφωση στρατηγικών δικτύων που θα περιλαμβάνουν εργοδότες, συνδικάτα, και εκπαιδευτικούς φορείς, και τα οποία θα λειτουργούν συμβουλευτικά, καθώς και σε επίπεδο ελέγχου, διάχυσης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Η δικτύωση θα διευρύνει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και θα εμπλουτίσει την υφιστάμενη γνώση για τα σχετικά ζητήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η μεθοδολογία και το υλικό που θα προσαρμοστεί μεταφέρεται από το πρόγραμμα TalkIT (www.talkit.se), που αναπτύχθηκε στη Σουηδία και απευθυνόταν σε μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Η βελτίωση της κατάρτισης των ενηλίκων στην αγορά εργασίας συνιστά τον κύριο ευρωπαϊκό επιχειρησιακό στόχο που επιδιώκει να ανταποκριθεί το παρόν πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευόμενοι δε θα αποκτήσουν απλά πρόσβαση σε μια ξένη γλώσσα, διευρύνοντας έτσι τις δεξιότητές τους˙ η ιδιαιτερότητα της μεθοδολογίας CLIL θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν την ικανότητα διαπολιτισμικής επικοινωνίας ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθησή τους στις μαθησιακές τους ικανότητες. Θα καταστούν ικανοί να μάθουν με το δικό τους τρόπο και στο δικό τους ρυθμό μέσω της μεθοδολογίας ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στην οποία θα βασίζεται το σύστημα διαχείρισης μάθησης που θα προκύψει από την παρούσα συνεργασία.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
ΥΛΙΚΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
WEB SITE WWW.MARINA-PROJECT.COM

Δείτε εδώ τον Οδηγό

Πηγή: paideia-ergasia.gr

Μενού