Αιτήσεις στο Εrasmus+ Practice για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 264

imagesΣτο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές,(από το 1ο έτος σπουδών τους) μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες  οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ,να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ PLACEMENTS.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα.

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)

β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EΟX (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)

γ) Η υπό ένταξη χώρα: Τουρκία

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του φορέα Υποδοχής.

Μη επιλέξιμη επιχείρηση για πρακτική άσκηση φοιτητών:

•Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )

•Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

Περίοδος παραμονής στο εξωτερικό

Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνιστάται η 3μηνη μετακίνηση.

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης:

Το αντικείμενο της Πρακτικής σας Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Κατά συνέπεια ο φοιτητής μπορεί να εργασθεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής).

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Η περίοδος πρακτικής άσκησης Erasmus για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

Γλώσσα διδασκαλίας (για την περίοδο πρακτικής άσκησης)

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού