3ετής η ισχύς του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητών

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 387

imagesΤΟ ΑΔΥΜ  (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητών) έχει τριετή ισχύ ενώ την ευθύνη διανομής του την έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Το ΑΔΥΜ είναι δημόσιο έγγραφο και διανέμεται δωρεάν.

Διάθεση του ΑΔΥΜ
α) Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι την ευθύνη διανομής των Α.Δ.Υ.Μ. στις σχολικές μονάδες της Χώρας έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επίσης το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να προμηθεύονται οι γονείς – κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικώς από τους ιστότοπους των συναρμόδιων Υπουργείων ή με φωτοαντίγραφο αυτού.
Στην παράγραφο 3 ρητώς αναφέρεται ότι το Α.Δ.Υ.Μ. είναι δημόσιο έγγραφο και διανέμεται δωρεάν.
β) Το «Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή» διανέμεται μέσω της παρούσης εγκυκλίου και διατίθεται ηλεκτρονικώς στους σχετικούς ιστότοπους (βλπ. ενότητα Δ της παρούσης) για σχετική ενημέρωση και
πληροφόρηση των αρμοδίων ιατρών για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ..

α) Στην παράγραφο 1 προσδιορίζεται ότι το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα, (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (ii) στη έναρξη φοίτησης για τη
Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, την Α΄ Τάξη του Γυμνασίου και την Α΄ Τάξη του Λυκείου.

β) Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου μετά την κατάθεση του ΑΔΥΜ έχει επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέτουν άμεσα νέο επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Ιατρικές εξετάσεις για συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ.
α) Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ότι ο ιατρός που έχει την ευθύνη κατάρτισης – συμπλήρωσης και υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ., συντάσσει αυτό μετά από προληπτική ιατρική εξέταση που, περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού ιστορικού, τη
φυσική εξέταση ή, εφόσον απαιτούνται και παρακλινικές εξετάσεις.
Η ιατρική εξέταση γίνεται σύμφωνα με σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες αποτυπώνονται σε φύλλο ιατρικής εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Φ.Ι.Ε., βλπ. Σχετική ενότητα 3β της παρούσης).
Εργαστηριακός ή άλλος παρακλινικός έλεγχος καθώς και παραπομπή για ειδικό έλεγχο από ιατρό άλλης ειδικότητας γίνονται μόνο επί ειδικών ιατρικών ενδείξεων που αφορούν τον εξεταζόμενο μαθητή/τρια, περιλαμβανομένης της ύπαρξης προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου.
β) Επίσης επισημαίνεται ότι η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για τη διενέργεια ιατρικών, εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων που κρίνονται απαραίτητες για τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ., είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται από τους κανονισμούς παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.

Πηγή: paideia-ergasia.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο δήμο Ήλιδας
Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν ίντερνετ σε δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος
Μενού