Αναγνωστικές δυσκολίες: Εξειδικευμένη πιστοποίηση σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3 ενοτήτων

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 119

αρχείο λήψης (8)Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Αναγνωστικές δυσκολίες: Εξειδικευμένη Πιστοποίηση σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 3 ενοτήτων».

H Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος Σωτηρία Τζιβινίκου είναι Λέκτορας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο: Μαθησιακές Δυσκολίες-Διδακτικές Προσεγγίσεις. (Βιογραφικά στοιχεία και ενδεικτικές δημοσιεύσεις στον σύνδεσμο): http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/people/staff/35-tzivinikou-gr

Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους ειδικούς παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων, εκπαιδευτικούς, και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν, στην προσχολική αγωγή και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε ειδικά σχολεία.

Διάρκεια:
• 420 ώρες/12 μήνες
• Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κάθε Ιούνιο (έναρξη Ιούνιος 2014)

Σκοπός του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει στόχο:
• την παροχή εκπαιδευτικού πακέτου εντατικής παρέμβασης για την πρώτη ανάγνωση, σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με ή χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες
• την εκπαίδευση και πιστοποιημένη εξειδίκευση στο εκπαιδευτικό πακέτο την πιστοποιημένη εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των αναγνωστικών δυσκολιών

Διδασκαλία
• Μέλη ΔΕΠ
• Διδάκτορες

Εκπαιδευτική υποστήριξη και ανατροφοδότηση
• Έμπειροι ειδικοί παιδαγωγοί

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης:
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) ενοτήτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Αναγνωστικές δυσκολίες: Εξειδικευμένη Πιστοποίηση Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 3 ενοτήτων».

Η ολοκλήρωση μεμονωμένων ενοτήτων οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης της αντίστοιχης ενότητας. Η παρακολούθηση των ενοτήτων μπορεί να ακολουθεί το ρυθμό του κάθε συμμετέχοντα και έχει αθροιστικό χαρακτήρα ανεξάρτητα από τον χρόνο περαίωσης της παρακολούθησης. Δηλαδή, η παρακολούθηση σε διαφορετικούς χρόνους των ενοτήτων, μπορεί να οδηγήσει στη λήψη του τελικού πιστοποιητικού πιστοποιημένης εξειδίκευσης.

Σημαντική επισήμανση: Το προτεινόμενο πρόγραμμα ικανοποιεί τα κριτήρια του νόμου περί ειδικής αγωγής (2014), που ορίζει ότι αυτού του είδους τα προγράμματα θα δίνουν τη δυνατότητα μοριοδότησής τους με 1,5 μόρια.

Κόστος συμμετοχής:
Το πρόγραμμα είναι σπονδυλωτό, κι ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν τις ενότητες με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται συνοπτική περιγραφή της διάρκειας, του κόστους παρακολούθησης του προγράμματος, και της εκπτωτικής πολιτικής που ακολουθείται. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα.

Βλ. πίνακα που ακολουθεί:

Διάρκεια προγράμματος Χρόνος διδασκαλίας Κόστος σε ευρώ
Χωρίς εκπτώσεις Με εκπτώσεις*
Συνολικό Πρόγραμμα (3 Ενότητες)

 

12 μήνες 420 ώρες 1.200€ 10%

15%

30%

1.080

1.020

840

1η Ενότητα (Μεμονωμένα) 3 μήνες 100 ώρες 800€ 10%

15%

30%

720

680

560

2η Ενότητα (Μεμονωμένα) 4,5 μήνες 150 ώρες 400€ 10%

15%

30%

360

340

280

3η Ενότητα (Μεμονωμένα) 4,5 μήνες 170 ώρες 400€ 10%

15%

30%

360

340

280

*10% έκπτωση: : Όταν γίνεται εφάπαξ καταβολή του ποσού
*15% έκπτωση: Μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, Άνεργοι, Φοιτητές, Κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
*30% έκπτωση: Άτομα και γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΔΟΣΕΙΣ : Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε 3 τριμηνιαίες δόσεις των 400 ευρώ. Η 1η ενότητα όταν κάποιος την παίρνει μεμονωμένα (στην οποία παρέχετε το διδακτικό πακέτο) μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε 2 δόσεις.
Σημειώνεται ότι αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες έκπτωσης, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για μία μόνο κατηγορία, π.χ. την κατηγορία με την υψηλότερη έκπτωση, ή την κατηγορία την οποία ο ίδιος θα επιλέξει.

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
• Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας (διαθέσιμη στη διεύθυνση www.kek.uth.gr)
• Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
• Αποδεικτικό Τίτλου/ων Σπουδών (απλή φωτοτυπία) (για ήδη πτυχιούχους) ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος (για προπτυχιακούς φοιτητές)
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Περίοδος αιτήσεων:
• Έναρξη: Παρασκευή 6/6/2014
• Λήξη: 27/06/2014
• Έναρξη μαθημάτων: 30/6/2014

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:
• Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά
• Γραμματεία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος

Καταβολή Διδάκτρων (με την έναρξη του προγράμματος):
•  Alpha Bank
•  Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935 (Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.)
•  ΙΒΑΝ GR6401403100310002002020935
•  Κωδικός έργου: 4165.0036

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και τοονοματεπώνυμο του καταθέτη

• Η απόδειξη της κατάθεσης θα αποστέλλεται ή θα προσκομίζεται στη Γραμματεία του Κ.Ε.Κ.

Πληροφορίες:
• sotitzivi@uth.gr (κατά προτίμηση)
• Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.: 2421006367, 2421006367 ,  fax: 2421006487,   e-mail: kek@uth.gr

Για την ΑΙΤΗΣΗ εδώ

 

Πηγή: alfavita.gr

Μενού