Εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της νομικής σχολής του ΑΠΘ με εισαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 225

αρχείο λήψης (3)Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής, στις συνεδριάσεις της με αριθ. 16/8-4-2014 και 20/17-6-2014 αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των Τομέων, όρισε τα μαθήματα, τους εξεταστές κατά Κατεύθυνση και τον τρόπο εξέτασης για την εισαγωγή πτυχιούχων Πανεπιστημίων στις Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για κτήση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικά στις κατευθύνσεις: α. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, β. Διεθνών Σπουδών και γ. Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου είναι δυνατή η εγγραφή και πτυχιούχων συναφών με το αντικείμενο τους Τμημάτων ή Σχολών πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης. Τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008).
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ, για απόκτηση ΜΔΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’ έτος τους είκοσι πέντε (25) για κάθε μία από τις έξι (6) κατευθύνσεις. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να γίνονται δεκτοί δύο (2) υπότροφοι με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008).
Για να γίνει κανείς δεκτός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει επιτύχει σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο βασικά μαθήματα της κατεύθυνσης. Από τα δύο μαθήματα το ένα ορίζεται ως υποχρεωτικό για όλους τους εξεταζόμενους στην κατεύθυνση, ενώ το άλλο επιλέγεται από τον εξεταζόμενο μεταξύ περισσοτέρων μαθημάτων της οικείας κατεύθυνσης, που έχουν ορισθεί. Στην κατεύθυνση της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου δεν ορίζεται υποχρεωτικό μάθημα, αλλά ο υποψήφιος εξετάζεται σε δύο από τα οριζόμενα ως εξεταστέα μαθήματα της κατεύθυνσης. Απαιτείται επίσης η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου.

Για να δείτε τα μαθήματα κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μενού