Προκήρυξη ΠΜΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 2014-2015

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 56

αρχείο λήψης (19)Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και  Οικολογίας στην υπ’ αριθμ. 20Α/03-04-2014 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθ. 31 κεφ. 2 του  Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή  Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο  «Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα  ανέρχεται σε 30. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:
1. Τοπική Ανάπτυξη
2. Διαχείριση Περιβάλλοντος
3. Αγωγή του Καταναλωτή
Στο ΠΜΣ Βιώσιμης Ανάπτυξης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής  Οικονομίας και Οικολογίας, άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων των οποίων το γνωστικό  αντικείμενο σχετίζεται με τις τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος ή άλλων συναφών  τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής, καθώς και συναφών τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.  12 του Ν. 2916/2001.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ  είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη  γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο ηλεκτρονικά και  έντυπα), καθώς και τα εξής δικαιολογητικά  μέχρι 18/07/2014.

1. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο αντίγραφο).
2. Αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην  αλλοδαπή.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Αντίγραφο πτυχιακής μελέτης (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί).
6. Τρία αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν.
7. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Κάθε συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών,  συμβάλλουν:
(α) Ο βαθμός του πτυχίου, που καλύπτει το 35% του γενικού βαθμού κατάταξης των  υποψηφίων.
(β) Η επίδοση σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, σχετικά με την ειδίκευση των υποψηφίων  μεταπτυχιακών φοιτητών, που καλύπτει το 45% του γενικού βαθμού κατάταξης των υποψηφίων.

Κατεβάστε την Προκήρυξη

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via  hua.gr

Μενού