Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 85

αρχείο λήψης (8)Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να χορηγήσει υποτροφία σε έναν Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα βιολογίας/οικολογίας εισβολικών ειδών ιχθύων στη Μεσόγειο και προσόντα Ερευνητή Δ΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 εδάφιο β του Ν.1514/1985 καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 202η/10.7.2014, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Η υποτροφία θα χορηγηθεί στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «Εθνικό πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων-ΕΠΣΑΔ-2014» και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την συλλογή και ανάλυση βιολογικών, οικολογικών και αλιευτικών δεδομένων στις ελληνικές θάλασσες, δεδομένων σχετικών με εισβολικά είδη ιχθύων, καθώς και την συγγραφή τεχνικών εκθέσεων, για διάστημα (5) πέντε μηνών με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έδρα την Ρόδο. Η υποτροφία έχει και χαρακτήρα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.
Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, αστυνομική ταυτότητα, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 25 Ιουλίου 2014, στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών Τ.Θ. 2214, ΤΚ 71003 Ηράκλειο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : www.hcmr.gr

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μακρακώμης
Προηγούμενο άρθρο
5 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου
Μενού