Υπ. Παιδείας: Πώς θα λειτουργήσουν τα νηπιαγωγεία φέτος (εγκύκλιος)

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 166
9c19eaae0767673a684d81aac8712255Εγκύκλιο για τη «λειτουργία Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2016-2017» που περιέχει και οδηγίες για τον «ενιαίο τύπο ολοήμερου νηπιαγωγείου», εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, στην οποία αναφέρει τους κανόνες που θα ισχύσουν μέσα στη σχολική χρονιά.

Μεταξύ άλλων σημειώνεται:

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων

Έναρξη σχολικού έτους 2016 – 2017
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λαμβάνοντας υπόψη το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο του Νηπιαγ ωγείου, τις κοινωνικο – οικονομικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και τον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την υποχρεωτική εκπαίδευση, αναμόρφωσε και αντικατέστησε τους δύο τύπους νηπιαγωγείου, κλασικό και ολοήμερο, οι οποίοι λειτουργούσαν παράλληλα, με έναν Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:
α) το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (νήπια και προνήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8.30 μέχρι τις 13.00,
β) το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13.00 μέχρι τις 16:00.
Στο πλαίσιο του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.
Το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε είκοσι πέντε (25) διδακτικές ώρες
εβδομαδιαίως και διαμορφώνεται με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Δηλαδή, βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ), καθώς και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΑΠΣ). Αυτά προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις των Προγραμμάτων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας – Έκφρασης και Πληροφορικής.

Τα προγράμματα αυτά δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία, αλλά κυρίως για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις
μαθησιακές ανάγκες των παιδιών του νηπιαγωγείου και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται από ευελιξία κατά την εφαρμογή τους.
Ωράριο λειτουργίας
Το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα αναπτύσσεται σε είκοσι πέντε (25) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, συμπεριλαμβανομένης και της πρόωρης υποδοχής όπου λειτουργεί.
Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του είναι:
πέντε (5) φοιτώντες μαθητές (νήπια-προνήπια) για τα 1/θέσια, δέκα (10) φοιτώντες
μαθητές για τα 2/θέσια και 14 φοιτώντες μαθητές για τα 3/θέσια και άνω νηπιαγωγεία.
Η πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (07:45 – 08:30), αποτελεί διδακτικό χρόνο για τον εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν από τους εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος.
Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγραφέντων/φοιτώντων νηπίων και προνηπίων, είναι πέντε (5) από τους εγγεγραμμένους στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.
Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών και γίνεται από 7:45 έως 7:55 για το τμήμα πρόωρης υποδοχής και από 8:20 έως 8:30 για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα.
Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 13:00 για το βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα και στις 16:00 για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.
Ειδικά για την φετινή σχολική χρονιά (2016 – 2017), οι Διευθυντές/τριες – Προϊστάμενοι/ες
των νηπιαγωγείων θα πρέπει να ενημερώσουν τους γονείς που είχαν δηλώσει ολοήμερο τμήμα στις εγγραφές του Ιουνίου, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσής τους.
Επίσης, οι γονείς των εγγραφέντων προνηπίων θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εγγραφή των παιδιών τους. Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται η παραπάνω διαδικασία και
αποστέλλεται ο οριστικός αριθμός των λειτ ουργούντων τμημάτων στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης.
Με την έναρξη του σχολικού έτους 2016 – 2017, σε επίπεδο σχολικής μονάδας,
κατά την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, γίνεται ο καθιερωμένος Αγιασμός και
δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Επιτήρηση μαθητών – Ασφάλεια μαθητών
Προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος
ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του,  οι θύρες εισόδου – εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών/τριών – Προϊσταμέν ων των σχολικών μονάδων
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ενημερώνονται οι γονείς για την απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρ

ίου. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σ ύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων)
Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία
Διεξαγωγή ερευνών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών
ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες μόνο μετά από την έγκριση των αρμόδιων Δ/νσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την με αριθμ.
49181/Γ2/18-5-2005 εγκύκλιο.
Στις περιπτώσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών, οι εκπαιδευτικοί κάθε τάξης παρευρίσκονται υποχρεωτικά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και είναι υπεύθυνοι για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφάλεια των μαθητών.
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δε δίνονται στοιχεία των μαθητών σε
πρόσωπο ή φορέα.
Για την παρουσία ειδικών επιστημόνων, καλλιτεχνών κ.λ.π. στα σχολεία, στα πλαίσια της σχολικήςζωής και του πολιτισμού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 11 τουΠ.Δ. 200/98
Διαδικασία ενημέρωσης του myschool
Το Πληροφοριακό Σύστημα myschool πρέπει να ενημερώνεται άμεσα με τα αντίστοιχα δεδομένα λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των τμημάτων που λειτουργούν.
Απουσίες μαθητών
Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης α) στοωπλαίσιο της επικοινωνίας σχολείου–οικογένειας και
β) σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιώνωμαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται
στις κείμενες διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ
 Πηγή: aftodioikisi.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αυτές είναι οι επικουρικές που μειώνονται σήμερα
Προηγούμενο άρθρο
Θρησκειολογία αντί Θρησκευτικών στα σχολεία
Μενού