Ανοίγει ο δρόμος για την πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού προσανατολισμού

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 426

Στις 14/02 δημοσιεύθηκε  σε ΦΕΚ η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με την οποία καθιερώνεται σύστημα Πιστοποίησης επάρκειας Προσόντων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο κλάδος της επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέκαθεν αποτελούσε ώθηση για ανεπτυγμένες κοινωνίες και εκπαιδευτικά συστήματα που επιθυμούσαν να θεμελιώσουν μια επιτυχή σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός γνώρισε στη χώρα μας ιδιαίτερη άνθηση ειδικά με τη συμβολή εξειδικευμένων φορέων και καθιερώθηκε ως σημαντική διεργασία, ειδικά κατά το Λύκειο και στους υποψηφίους των Πανελληνίων.

Τα επόμενα έτη, αναμένεται μια αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη και λειτουργούς επαγγελματικής συμβουλευτικής .Ο ρόλος των συμβούλων στην συγκεκριμένη φάση είναι διττός. Αρχικά να στελεχώσουν δομές (ΚΕΔΙΒΙΜ) που υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων με σκοπό να βοηθήσουν τους  ενήλικες στην ανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας και στον επανασχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και, ειδικότερα, της εθνικής πολιτικής αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο:

 α. την προστασία του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου μέσω του ελέγχου της καταλληλότητας των προσώπων που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με βάση τους όρους της παρούσας.

β. την αναβάθμιση των προσόντων των Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών δια βίου Συ.Ε.Π., την κατάταξή τους σε επίπεδα πιστοποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της δια βίου Συ.Ε.Π. στους πολίτες.

Καθορίζονται όροι, προσόντα, προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης Με την παρούσα απόφαση εξειδικεύεται το περιεχόμενο του συστήματος πιστοποίησης επάρκειας προσόντων Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, καθορίζονται οι όροι, τα προσόντα που απαιτούνται, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων όσων εμπίπτουν σε κατηγορίες φυσικώς αδυνάτων, με βάση τίτλους εκπαίδευσης και, όπου απαιτείται, εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές, ή και εξετάσεις προσομοίωσης ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού, οι μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση και για την κατάταξή τους σε επίπεδα, ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτότυπου και του αντιγράφου του πιστοποιητικού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης αυτής, καθώς και η δυνατότητα ένταξής τους σε επίπεδα Α ή Β του Μητρώου της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013.

 Προβλέπονται επίσης,

 οι ιδιότητες και το έργο εκείνων που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην προετοιμασία, οργάνωση, διεξαγωγή και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης, καθώς και τα θέματα αποζημίωσής τους

 Επίπεδα Πιστοποίησης

Προβλέπονται τα ακόλουθα επίπεδα πιστοποίησης Συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού:

 α. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) και οι οποίοι εντάσσονται στο ΥποΜητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α’ (ανώτερου επιπέδου) του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. β. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) και οι οποίοι εντάσσονται στο ΥποΜητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Β’ (βασικού επιπέδου) του Μητρώου Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μπορείς άμεσα να αποκτήσεις και εσύ όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, παρακολουθώντας το κορυφαίο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ MENTORING που υλοποιείται από το Freestudies.gr και παρέχει βεβαίωση παρακολούθησης 400 ωρών καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία των Ελληνικών Κέντρων δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο 2107101894.

Μενού