ΤΕΕ: Εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικών

Κοινοποιήστε το άρθρο

mix-300x199Tο ΤΕΕ προκηρύσσει εξετάσεις για τη «Χορήγηση ΄Αδειας ΄Ασκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού»  για τις ειδικότητες:

 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών
 • Xημικών Μηχανικών
 • Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών
 • Ναυπηγών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών

Α. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ είναι προφορικές και θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικά ), στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Βόλο, Κομοτηνή και Χανιά) για τους αποφοίτους του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ για τους αποφοίτους του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αποκλειστικά μόνο στην Αθήνα.

Β. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασης τους, το οποίο μπορεί να είναι:

 • είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία
 • είτε με βάση τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα Αναλυτικότερα:
 • ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία, θα αφορά το γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής, σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου. Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να κρίνει εάν το γνωστικά αντικείμενο επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις νια την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου. Οι ερωτήσεις στο βαθιά που αυτά είναι κάβε Φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται σε λύσεις προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.

 • ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η εξέταση με ενότητες πραγματοποιείται στις τρεις από τις πέντε ενότητες νια κάθε ειδικότητα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ” αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 713/Β/5,10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα από το TEE και από την ιοτοσελίδα του TEE (wwwtee.gr) Για τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ οι ενότητες είναι μόνο τρεις και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.

Γ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ συμμετοχή και δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε προηγούμενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο ή και ι περίπτωση μόνο στις ενότητες που έχουν αποτύχει.

Δ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. μεχρι 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ωρες κατάθεση δικαιολογητικών 9:00-13:00).

1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να εξετασθεί (υπάρχει ειδικό έντυπο αιτήσεως στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE:www.tee.gr).

2. α. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών ή Δίπλωυα ή BACHELOR κοι MASTER, ανάλογα με τη Σχολή Αποφοίτηση, όσον οφορά τα πιστοποιητικά μαθημάτων καθώς επίσης και τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πιστοποιητικο \/ μαθημάτων, ισχύουν τα ίδια με τους τίτλους σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω.

 • Για τους διπλωματούχους Μηχανικούς από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ είναι απαραίτητο και το Προδίπλωμα, επίσης επικυρωμένο από Προξενική Αρχή και μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγόρο (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

3. Μ Ο Ν Ο για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Βεβαίωση ισοτιμίας πρωτότυπη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή αντίγραφο επικυρωμένο μόνο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. χορηγούμενο για το Τ.Ε.Ε.

Η Βεβαίωση ισοτιμίας:

3.α. Κατατίθεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησης του

3.β. Σε αντίθετη περίπτωση σε εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Β 710 5 2006), την αναζητά αυτεπάγγελτα το TEE από το Δ Ο.Α.Τ.Α,Π εφόσον ο ενδιαφερόμενος επέλεξε στην αίτησή του την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

 1. Τρεις (3) φωτοτυπίες της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητος ή της Στρατιωτικής Ταυτότητας (δεν είναι απαραίτητη η επικύρωση). Οι υπήκοοι κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσουν επίσης τρεις (3) φωτοτυπίες της ταυτότητας τους.
 1. α) Δύο (2) φωτογραφίες για τους ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ,           ΑΓΡΟΝΟΜΟΥΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ,      ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

β) Τέσσερις (4) φωτογραφίες για τους ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ και ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.

Σημείωση: Παρακαλούμε, οι φωτογραφίες να είναι διαστάσεων 3X3,5 cm και στην πίσω όψη οι υποψήφιοι να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο τους.

 1. Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις 29,35 € ή 9.78 € για κάθε μία από τις τρεις υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου, δικαίωμα εγγραφής Μέλους TEE 20 €, ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 €, (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 69,35 €) Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω ποσό πληρώνονται αποκλειστικό στο Ταμείο του Τ.Ε.Ε., μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το αρμόδιο Γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος, Γραφείο 204) ή στα κατά τόπους Περιφερειακό Τμήματα του TEE

 1. Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 30€ ή παράβολο χαρτοσήμου της ίδιας ονομαστικής αξίας που εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική Εφορία) Σ’αυτό το ποσό προστίθεται ΟΓΑ 20% (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 36C)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποίο θα δηλώνεται, ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου και θα βεβαιώνετοι άτι, η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, θα αναφέρονται τα ονόματά τους.

Υπάρχει το έντυπο στο TEE και στην ιστοσελίδα του TEE ( www.tee.gr).

 1. Περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική γλώσσα (1-3 σελίδες δακτυλογραφημένες).

Η περίληψη απαραίτητα κατοτίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β /II 08.2008) θα δηλώνουν, «ότι:
 1. Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και
 1. Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου.» ή σε αντίθετη περίπτωση «ότι;

1,         Έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/και

 1. Έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίω την ποινή μου από……………….έως…………,»

Υπάρχει το έντυπο στο TEE και στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr).

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής Νέου Μέλους στο ΤΣΜΕΔΕ»

Το έντυπο αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται απ< το Τμήμα Μητρώου του TEE (Γραφεία 203-205) ή να το αναζητούν στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee.gr) και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Πληροφορίες για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού παρέχονται στο ΤΣΜΕΔΕ, στα τηλ. 2103740109-112-132-133.

 1. Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του TEE (Μγ TEE)».

Το έντυπο αυτό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθεύονται από το Τμήμα Μητρώου του TEE (Γραφεία 203-205) ή να το αναζητούν στην ιστοσελίδα του TEE (www.tee,gr) και θα το καταθέτουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της εξέτασης οι ενδιοαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους

 • τη διπλωματική τους εργασία (όσοι δήλωσαν εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία),
 • την αστυνομική ή την στρατιωτική τους ταυτότητα.

Ε. ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Μηχανικοί των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού

που επιθυμούν να εξετασθούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στην ΠΑΤΡΑ, στην ΚΑΒΑΛΑ, στο ΒΟΛΟ ή στα ΧΑΝΙΑ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους απευθείας στα Περιφερειακά Τμήματα του TEE, τα οποία διεξάγουν τις εξετάσεις.

ΣΤ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: www.tee.gr

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *