Αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων στα σεμινάρια Pestalozzi 2015

Κοινοποιήστε το άρθρο

pestalozi-programΣας πληροφορούμε ότι από το 2015 αλλάζει ο τρόπος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης και εφεξής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης και προεπιλογή υποψηφίων -Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (detailed guidelines for the application procedure) καθώς και τα προσφερόμενα σεμινάρια για το Α’ εξάμηνο 2015 με αναλυτική περιγραφή. – Κάθε σεμινάριο απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδες, ανάλογα με το θέμα του εκάστοτε σεμιναρίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι, πριν υποβάλλουν την αίτησή τους, θα πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου. Σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν,  η αίτησή τους θα απορρίπτεται.    -Στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε σεμιναρίου, στο πεδίο Employer/supervisor name οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το όνομα του άμεσα Προϊσταμένου τους ( π.χ. Διευθυντής Σχολείου όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, Προϊστάμενος Δ/νσης όταν πρόκειται για Διευθυντές Σχολείων κ.λ.π), στο πεδίο Employer/supervisor address την ακριβή ονομασία και διεύθυνση του σχολείου στο οποίο υπηρετούν και στο πεδίο Describe your main activities in this position οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν και την ειδικότητά τους (κλάδο). -Στο πεδίο Employer/supervisor email θα συμπληρωθεί το email του άμεσα Προϊσταμένου, ο οποίος μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, θα λάβει ηλεκτρονικά ειδοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ώστε να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτησή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, προωθείται αυτομάτως ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας. -Σχετικά με τη γλωσσομάθεια, το επίπεδο της εκάστοτε ξένης γλώσσας παραμένει ως είχε, δηλαδή επίπεδο ξένης γλώσσας τουλάχιστον Γ1.  ( βλ. σελίδα 3 της παρούσας προκήρυξης) -Η Υπηρεσία μας για κάθε σεμινάριο θα προεπιλέγει 5 υποψηφίους.

Η τελική επιλογή θα γίνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Β΄ Φάση: Υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους που έχουν προεπιλεγεί. Όπως ήδη αναφέραμε η υπηρεσία μας προεπιλέγει 5 υποψήφιους, ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.(γλωσσομάθεια επιπέδου τουλάχιστον Γ1, να περιλαμβάνεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης, να μην έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια Pestalozzi τα τελευταία δύο χρόνια) Κατά τη δεύτερη φάση, μόνο όσοι υποψήφιοι προεπιλεγούν, θα κληθούν να αποστείλουν άμεσα ταχυδρομικώς στην υπηρεσία μας τα εξής: Α. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών Β.  Αντίγραφο των τίτλου γλωσσομάθειας Γ. Έντυπη γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης τα τελευταία δύο (2) έτη Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά από την υπηρεσία μας εφόσον επιλεγούν. Σε περίπτωση που οι προεπιλεχθέντες δεν δύνανται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται και θα αποστέλλονται οι αναπληρωματικοί υποψήφιοι. Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi  Δ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και  Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 2ος όροφος, Γρ.2159.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI 1.    Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία . -Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, απαιτείται συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων από το ΦΕΚ διορισμού. 2.    Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής. 3.    Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ( επίπεδο Γ2/C2 ) στη γλώσσα του σεμιναρίου ή τουλάχιστον  πολύ καλή γνώση (επίπεδο  Γ1/C1).  Πιο συγκεκριμένα: Για τους τίτλους γλωσσομάθειας της  ΑΓΓΛΙΚΗΣ,  ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ,  ΙΤΑΛΙΚΗΣ  και ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του  Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Αρχική σελίδα -ΦΟΡΕΙΣ -Υποδείγματα Προκηρύξεων «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» Επίσης, αναγνωρίζονται ως γνώστες ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου). 4.    Η υπηρεσία μας προεπιλέγει 5 υποψηφίους ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΝΗ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι: α) Το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης. β)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα. γ) Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας. δ) Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τη σελίδα του προγράμματος Pestalozzi προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:  (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται να  συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα Ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες καθώς και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο. Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διάχυση των αποκτηθεισών γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

Πηγή : diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *