Η στροφή στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, το αντίδοτο της κρίσης!

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η κρίση που τα τελευταία χρόνια βιώνει η Ελλάδα, σύμφωνα με την άποψη του Γεώργιου Χούρη MSc Business Administration in Tourism, έχει οδηγήσει σε εκτροχιασμό του δημοσιονομικού χρέους, πλήττοντας ταυτόχρονα την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία εν γένει. Οι δυσμενείς συνέπειές της, τόσο σε περιφερειακό όσο και τοπικό επίπεδο, απαιτούν αντίδραση όχι όμως πλέον από τις παραδοσιακές δομές των πολιτικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά μέσα από λιγότερο ιεραρχημένες και περισσότερο συμμετοχικές μορφές, όπως είναι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, στην παρούσα περίοδο της σοβαρής οικονομικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα κύρια θέματα της δημόσιας πολιτικής, σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Στο σημείο αυτό καλούμαστε να αποσαφηνίσουμε την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτή μορφή επιχειρηματικότητας η οποία έχει ως σκοπό την επίτευξη ενός κοινωνικού σκοπού, μέσω της δημιουργίας κοινωνικής αξίας και στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η φτώχεια, ενέργεια, υδάτινοι πόροι κ.λπ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος που αναλαμβάνει τίθεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων της κοινωνικής επιχείρησης και η επίλυσή του συχνά έρχεται μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινούν από ανθρώπους με όραμα και επιμονή να επιτύχουν το στόχο της κοινωνικής αλλαγής και της επίτευξης λύσεων με διάρκεια και οι οποίοι εφαρμόζουν βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των οργανισμών τους.

Κρίσιμο στοιχείο που διαχωρίζει τις «κοινωνικές» από τις «παραδοσιακές» επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι πρώτες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο χρησιμοποιούν ως μέσο για την επιτυχία του σκοπού τους.

Η έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει ελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια ενώ η αξία της είναι αδιαμφισβήτητη για τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αναπτύσσεται τα τελευταία 30 χρόνια σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη, σήμερα, απασχολεί πάνω από 14,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, ήτοι το 6,5% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ-27 και 7,4% της ΕΕ-15.

Ειδικότερα, στη χώρα μας, η Κοινωνική Οικονομία αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 2000 και θεσμοθετήθηκε με το Ν.4019/2011. Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας έως 27.10.2016, πραγματοποιήθηκαν 1221 εγγραφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων, εκ των οποίων παρέμεναν ενεργές 908. Πολλές από αυτές έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο και έχουν δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία μέσω της παραγωγής προϊόντων, της παροχής υπηρεσιών και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό.

Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλες τις δυνατές παραγωγικές δραστηριότητες, με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Κατά συνέπεια, η εποχή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έφτασε και θα παραμείνει. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι το εάν οι αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω θα έρθουν, αλλά πότε θα έρθουν, καθώς οι σπόροι για μια κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχουν ήδη τεθεί. Σαφώς αποτελεί σημαντική υποθήκη για το μέλλον το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε να περιμένουν από τους πολιτικούς να αναλάβουν δράση ούτε και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Εμείς ως πολίτες καλούμαστε να βρούμε δημιουργικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα ανεξάρτητα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μας αλλά και από το τι κάνουν οι πολιτικοί και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Εξάλλου οι πολιτικές που εκπέμπονται από την Ε.Ε. για την κοινωνική επιχειρηματικότητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και στην Ελλάδα να ξεφύγει η κοινωνική επιχειρηματική δράση από την αφετηρία που βρίσκεται σήμερα, να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην κρίση και να δρομολογήσει την πορεία της εξόδου από αυτή, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο και δίνοντας το έναυσμα για μια αναπτυξιακή τροχιά.

Η εταιρεία VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES έχοντας γνώση της δεδομένης κατάστασης δίνει την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν περεταίρω με την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα να αποκτήσουν το International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship  ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το πιστοποιητικό αυτό αφορά  τόσο  αυτούς που  δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασκηθούν σε δεξιότητες που προστατεύουν και προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Συμπερασματικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα International Diploma in Social Economy and Entrepreneurship πατήστε εδώ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *