ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 40

happy-jobs-300x1511-300x175-300x175Μετά από απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ε.Υ.Ε.) παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η εν λόγω δράση αφορά  12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ, με εκπαιδευτικό επίδομα 2410€
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικό επίδομα 2240€

Σημείωση: οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της παρούσας δράσης είναι:

 • Αγροτικός τομέας – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Μεταποίηση, εμπόριο – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Παροχή υπηρεσιών (εστίαση, εκπαίδευση, οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες κλπ) – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Τεχνολογία και τεχνολογικά επαγγέλματα (ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) – Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

Και για τα τέσσερα (4) παραπάνω Εκπαιδευτικά Προγράμματα η λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι : 20/09/2014 11:59 μ.μ.

Αναλυτικά η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Για τους άνεργους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ»)

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης – α΄ φάση – και 240 ώρες θα αφορούν τις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτική- β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α και β φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Για τους άνεργους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης »)

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης – α΄ φάση και 200 ώρες θα αφορούν τι δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής – β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α και β φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ»

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 4. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας
 5. Να μην έχουν τη μαθητική,  σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Για την κατηγορία Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 4. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας
 5. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

χωρίς τίτλο

—————————————————————

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησης με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων για αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

χωρίς τίτλοq

Pinakas

 

Επισημαίνεται ότι η μοριοδότηση πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των αιτήσεων.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2410€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητική κατάρτισης και 1930€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (830€ για την α΄ φάση και 1100€ για την β΄ φάση).

β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2240€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 720€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτησης και 1520€ συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 720€ για την α΄φάση και 800€ για την β΄φάση).

Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης των ωφελούμενων.

 

Πηγή: elkedim.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην Ryanair για προσωπικό καμπίνας, αεροσυνοδούς και φροντιστές
Προηγούμενο άρθρο
Δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση
Μενού