Νέα προκήρυξη για 44 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

proslhpseis_31Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για πλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2013.

Αναλυτικά προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
  1. Όσον αφορά στην 25η Οκτωβρίου 2013:
Μία θέση στο Σώμα Συβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής (BEPA.EGE)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.C.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.D.6)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.E.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.A.4)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.B.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.E.3.)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.A.1)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.5)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.H.3)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.B.3)
Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.H.3)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.Ο.2.)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.2.)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.1.)
Δύο θέσεις (2) στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.Η.4.)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.E.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.F.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.H.1)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.3)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.5)
Μία θέση στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG.C.3)
Μία θέση στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG.D.3)
Μία θέση στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SG.F.1)
2. Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2013:
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.A.2)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.B.3)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.B.3)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.A.3.)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.C.1.)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D.3.)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.4)
Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.4)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.2)
Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE.A.3)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4.)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.4)
Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.C.1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.4.)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.B.2)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.G.2.)
Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.
Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
europass.cedefop.europa.eu/europass/homeστην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.
Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.
Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τη θέση, στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.
Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη).
Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).
Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.
Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχήν, με αυτές.
Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651.
Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.
Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:
  • ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο,
  • δέχεται να τον αποσπάσει και ότι
  • διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.
Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.
Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.ydmed.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις ΑΣΕΠ κάλυψη θέσεων από πίνακες επιλαχόντων
Προηγούμενο άρθρο
Συνδρομή του Αρείου Πάγου ζήτησε ο υπ. Παιδείας για τη διαθεσιμότητα
Μενού