Προσλήψεις 18 ατόμων στη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΔΕΗ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 75

dehΗ ΔΕΗ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα.

(1) ΠΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ
(1) ΤΕ Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ
(6) Αναλυτών Προγραμματιστών Η/Υ
(4) ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
(1) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ψυκτικοί)
(1) ΥΕ Κλητήρες
(1) ΥΕ Τραπεζοκόμοι (Προσωπικό κυλικείου)
(3) ΥΕ Εργάτες/τριες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψη κας. Μίχου Παρασκευής ή κας Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206115).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων από 5.10.2013 έως 14.10.2013.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εμπειρογνώμονα πληροφορικής στον ΕΟΠΠΕΠ
Προηγούμενο άρθρο
Θέση ΔΕΠ στο πρόγραμμα: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Μενού