Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τμήμα βιολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 280
panepisthmio-krhthsΤο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται υποψηφιότητες από υποψήφιους ∆ιδάκτορες για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
Στο Τμήμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του Τμήματος Βιολογίας του Παν. Κρήτης αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών του Τμήματος. Μη κάτοχοι ΜΤΕ μπορούν να γίνουν δεκτοί κατ’ εξαίρεση αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του τμήματος (βλέπε Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2013 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Βούτες Ηρακλείου:
  • Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το αντικείμενο της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής που θα εκπονηθεί.
  • Περίληψη του προτεινόμενου θέματος για εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
  • Έκθεση σχετική με τους λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • Επιστολή αποδοχής εκπόνησης διατριβής από Μέλος ∆ΕΠ τμήματος Βιολογίας.
  • Αίτηση σύστασης τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και Μ.Τ.Ε. Στην περίπτωση που ο Μ.Τ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να προσκομίσει το Μ.Τ.Ε.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ∆ΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.
∆ύο συστατικές επιστολές.
∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος.
Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης,
Σύστασης 3μελούς και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μ. Σμυρνάκη ή κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη,
τηλ. 2810-394401/394402, fax: 2810-394404.
Όλα τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στις 18 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία αίτησης για πρόσληψης 25.000 ανέργων
Προηγούμενο άρθρο
Έως την Παρασκευή 11-10-2013 οι αιτήσεις της κοινωφελούς εργασίας
Μενού