16 Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ περιφερειακή διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 235

elta mak-thr16 Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ περιφερειακή διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων (3 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 13 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, της Περίφ/κής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης

Τα Ελληνικα Ταχυδρομια ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων (3 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 13 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, της Περίφ/κής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-θράκης , για τα Ταχυδρομικά της Καταστημάτα, που εδρεύουν στους Νομούς Δράμας. Καβάλας. Ξάνθης. Ροδόπης και Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν υόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα:

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Δράμας, 28ης Οκτωβρίου 5, Τ.Κ. 66101 -ΔΡΑΜΑ Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Πανανιωτίδη Πανανιώτη”

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Καβάλας, Μ. Χρυσοστόμου 8, Τ.Κ. 65001 – ΚΑΒΑΛΑ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη “Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Νίκου Χαρίτου”.

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Ξάνθης, Μιλτ. Γεωργίου 18, Τ.Κ. 67101 – ΞΑΝΘΗ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Νίκου Μαλάκη”.

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρρασίου 4 Τ.Κ. 69101 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη “Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Παπαδόπουλου Πανανιώτη”.

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Νικ. Φωκά 1 – Δ. Καραολή, Τ.Κ. 68101 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη “Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Αθανάσιου Δεμίρη”.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση, του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω αναφερόμενα Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα, καθώς και στα Ταχυδρομικά Καταστήματα του πίνακα Α’, στα οποία προκηρύσσονται οι θέσεκ. προκειμένου να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων έντυπο ΑΣΕΠ. ΣΟΧ.3 και να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στα Καταστήματα της υπηρεσίας μας που αναφέρονται στον πίνακα Α’ και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προσοχή:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • Στις παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ που έχουν ορισθεί ως Υπηρεσίες χορήγησης εντύπων και παροχής πληροφοριών-
  • στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)
  • στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις 90 Γεωπόνων και Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ
Προηγούμενο άρθρο
Στις 18 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία αίτησης για πρόσληψης 25.000 ανέργων
Μενού