Η προκήρυξη για 120 εργάτες και καταμετρητές στην ΕΥΔΑΠ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 125

eydapΤην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεών της ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Οι προσλήψεις θα γίνουν εντός του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 101 Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων Αθηνών Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΔΕ Καταμετρητών 8 μήνες 28
  • 102 Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων Πειραιώς Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ΔΕ Καταμετρητών 8 μήνες 22
  • 201 Υπηρεσίες Αθηνών Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών ΥΕ Εργατών 8 μήνες 43
  • 202 Υπηρεσίες Πειραιά Περιφερειακή ενότητα Πειραιά ΥΕ Εργατών 8 μήνες 27

Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις 101 και 102

  1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις 201 και 202

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε Ωρωπού 156, Τ.Κ.11146-Γαλάτσι, Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, υπόψιν κας Ευμορφίας Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-2144370).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τελευταία δημοσίευση Προκήρυξης στις εφημερίδες: 14/10/2013.

Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210-2144068, 248, 075 & 226.

Ολόκληρη η ανακοίνωση καθώς και το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ εδώ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης από την ΕΣΕΕ
Προηγούμενο άρθρο
ΓΓΔΒΜ προκήρυξη για αξιολογητές εξετάσεων
Μενού