Αποζημίωση 25 ευρώ στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ για ελέγχους που θα πραγματοποιούν

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

oaed2311Το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνουν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ για ελέγχους σε προγράμματα χορήγησης παροχών ,επιδότησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων και για την κατάρτιση ανέργων ,καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα με κοινή υπουργική του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης σε είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) για κάθε ένα από τους πιο κάτω ελέγχους που αναγράφονται στην απόφαση.
Οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ θα μπορούν να πραγματοποιούν και μέχρι δώδεκα (12) ελέγχους καθε μήνα.
Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται από τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΟΑΕΔ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετούν εκτός ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Οι έλεγχοι των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης που ακολουθούν συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ενδέχεται να διενεργούνται και εντός ωραρίου εργασίας.
Σε ποιά προγράμματα θα γίνονται οι έλεγχοι από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ :
  • χορήγησης παροχών
  • επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων
  • κατάρτισης
  • παροχών προς το εργατικό δυναμικό και τα μέλη των οικογενειών τους ως προς τη στεγαστική προστασία, τη πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, τη μέριμνα των βρεφών και παιδιών
  • παροχών εκπαίδευσης
  • συνδρομής στην συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού
Επίσης, ως προς τη στεγαστική προστασία ανατίθενται έλεγχοι: εποπτείας των κατά τόπους συνεργαζόμενων δικηγόρων, όπου αυτό απαιτείται στο πλαίσιο των εργασιών Εθνικού Κτηματολογίου διενέργειας αυτοψιών για καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των χρήσεων στα κατά τόπους καταστήματα και αίθουσες συγκέντρωσης οικισμών του καταργηθέντος ΟΕ.Κ. διενέργειας αυτοψιών για τη προστασία της ακίνητης περιουσίας έναντι καταπατήσεων τρίτων διενέργειας αυτοψιών για τη προστασία της ακίνητης περιουσίας έναντι φυσικών καταστροφών, πυρκαγιάς, καταστροφών προερχόμενων εκ τρίτων κ.α. διενέργειας αποτυπώσεων μικρής κλίμακας (κατόψεις), όπου απαιτείται στο πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών – παρακολούθησης του πολεοδομικού καθεστώτος (Ρυθμιστικά Σχέδια, Μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), Πράξεις Εφαρμογής, Τακτοποιήσεις, Απαλλοτριώσεις κ.α.) των αδόμητων οικοπέδων και των υφιστάμενων οικισμών του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. – καταγραφής των χώρων πάγιας κυριότητας (περιοχές με υπόλοιπο συντελεστού δόμησης) εντός οικισμών του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ. συλλογής κτηματογραφικών και άλλων στοιχείων για την ολοκλήρωση της έκδοσης των παραχωρητηρίων, για την αντιμετώπιση διενέξεων-καταπατήσεων από όμορους, για τη γεωμετρική-χωρική διόρθωση γεωτεμαχίων κ.α.
Η διαδικασία διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων εξειδικεύεται με τις οικείες προκηρύξεις ή εγκυκλίους που διέπουν τα προγράμματα.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από ζεύγος ελεγκτών και διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους
α) Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι:
Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους που κατέχουν θέση μέχρι και Προϊσταμένου Τμήματος και ανατίθενται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις ή εγκυκλίους. Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σκοπό έχουν να εξακριβώσουν εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης και η ορθή ή μη υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις) που διέπουν το πρόγραμμα.
β) Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι:
Οι Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους που είναι Προϊστάμενοι Τμήματος και ανατίθενται από τους Διευθυντές των αντιστοίχων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με απόφασή τους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων. Στην αρμοδιότητα του δευτεροβαθμίου ελέγχου είναι και η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι ελεγχθέντες από πρωτοβάθμιους ελέγχους.
Δεν μπορούν να διενεργήσουν δευτεροβάθμιους ελέγχους οι Προϊστάμενοι Τμήματος που διενήργησαν πρωτοβάθμιους ελέγχους στον ίδιο εργοδότη. Κατά τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζονται όλα τα στοιχεία του προηγηθέντος πρωτοβαθμίου ελέγχου, η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, καθώς και εάν τηρήθηκαν οι οικείες διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα.
γ) Τριτοβάθμιοι έλεγχοι:
Οι Τριτοβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης κατ’ εντολή του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης του προγράμματος, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος.
Σκοπός του τριτοβαθμίου ελέγχου είναι η διαπίστωση της τήρησης ή μη των προβλεπομένων διατάξεων τόσο της παρούσας απόφασης, όσο και των οικείων διατάξεων που διέπουν το πρόγραμμα. Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων.
Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας του ελέγχου οποιουδήποτε βαθμού, συντάσσεται έκθεση, η οποία υποβάλλεται από τους ελεγκτές στην Υπηρεσία από την οποία έλαβαν την εντολή ελέγχου ή στο Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον πρόκειται για τριτοβάθμιους ελέγχους.
Η έκθεση η οποία συντάσσεται κατά τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο κοινοποιείται και στον ελεγχθέντα.
Η πραγματοποίηση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που έδωσε την εντολή διενέργειας τους, την δε πραγματοποίηση των τριτοβάθμιων ελέγχων την βεβαιώνει ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Ο.Α.Ε.Δ. ή ο Διοικητής εφόσον ο Τριτοβάθμιος έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί από τους Γενικούς Διευθυντές. Έλεγχος φυσικού αρχείου Με αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ ανατίθεται στο προσωπικό του ΟΑΕΔ ο έλεγχος του φυσικού αρχείου προγραμμάτων του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.).
Οι προαναφερθέντες υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ανεξαρτήτως του βαθμού που κατέχουν πραγματοποιούν ελέγχους στο φυσικό αρχείο των προγραμμάτων.
Έλεγχο φυσικού αρχείου για την διαπίστωση της ορθής τήρησης των όρων των σχετικών αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων διενεργείται επίσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει σκόπιμο ο ΟΑΕΔ και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση προς την επιχείρηση ως προς τον χρόνο και τον τόπο της διενέργειας του ελέγχου, εφόσον αυτός πραγματοποιηθεί επί τόπου.
Στην περίπτωση διενέργειας επιτόπιου ελέγχου φυσικού αρχείου, η επιχείρηση οφείλει να ορίσει υπεύθυνο υλοποίησης των προγραμμάτων, το όνομα του οποίου καταχωρείται στην ηλεκτρονική καρτέλα με τα στοιχεία της επιχείρησης.
Την ευθύνη της τήρησης του φυσικού αρχείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3762/2009 φέρει ο παραπάνω υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να το τηρεί στο χώρο εργασίας του.
Ο οριζόμενος ως υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμάτων για κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι εργαζόμενος της επιχείρησης.
Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Για τους ελέγχους που προβλέπονται για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σύμφωνα με την απόφαση, κατά την υλοποίηση των οποίων ο Οργανισμός έχει θέση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στους δικαιούχους των προγραμμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του Προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Η καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης καταβάλλεται έπειτα από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου, από το οποίο θα πιστοποιούνται αναλυτικά οι έλεγχοι που έχει πραγματοποιήσει κάθε υπάλληλος.
Οι υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Επιτροπής του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) σε έντεκα (11).
Τα τέσσερα (4) μέλη θα είναι οι τρείς (3) Γενικοί Διευθυντές του Ο.Α.Ε.Δ. και ο Νομικός Σύμβουλος. Ο ορισμός των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση καθενός στο ύψος των εκατό (100 €) ευρώ το μήνα και για τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται για τη πρόσθετη απασχόλησή τους και ιδίως για την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής.
Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), που προβλέπεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 11 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 και συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 16447/870/4-6-2013 απόφαση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1364/Β/2013) για τη συμμετοχή τους σε αυτές, στο ύψος των διακοσίων (200 €) ευρώ το μήνα για τον πρόεδρο και στο ύψος των εκατό πενήντα (150 €) ευρώ το μήνα για κάθε μέλος.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται για τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα, του ποσού αυτού μειουμένου αναλόγως για συνεδριάσεις λιγότερες των τεσσάρων (4) το μήνα. Τυχόν πραγματοποίηση συνεδριάσεων περισσοτέρων των τεσσάρων (4) το μήνα δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.
Επίσης καθορίζεται σε 1% επί των εισπραχθεισών το προηγούμενο έτος εισφορών για τον «Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), το ποσό το οποίο μπορεί να διατίθεται με πρόταση της Επιτροπής και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. για τις ανάγκες προώθησης και προβολής των προγραμμάτων του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), τη διεξαγωγή συνεδρίων, την ανταλλαγή εμπειριών, την εξασφάλιση συνεργασιών με φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δαπάνες εκδηλώσεων κλήρωσης και παράδοσης παραχωρητηρίων σε δικαιούχους στεγαστικής προστασίας, ως κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση των σκοπών του Λογαριασμού.

Μενού